Berichten

Stadslandbouw is mogelijk een antwoord op stedelijke zorgen als gebrek aan groen, rust, ruimte, duurzaamheid en cohesie.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden, in Nederland zelfs al ruim tweederde van de bevolking. In de komende decennia zal dit aandeel verder groeien. Steden staan voor een grote opgave. Hoe deze groei opvangen zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid? Huidige concepten voor stedelijke ontwikkeling zijn niet meer toereikend.

Voedselproductie verbinden aan stedelijke behoeften
Zou (stads)landbouw een rol kunnen spelen in de toekomstige steden? Stadslandbouw heeft de intentie om voedselproductie te verbinden aan de stedelijke behoeften aan rust, groen, recreatie en ruimte. Landbouw als mede-drager van de stad, waardoor de stedeling de groene, landelijke ruimte ervaart en verbonden wordt met lokale voedselproductie, maar toch in een stedelijke omgeving woont.

Nieuwe visie
Het is niet vanzelfsprekend om landbouw te verbinden met duurzame stedelijke ontwikkeling. Sterker, stad en landbouw zijn de afgelopen decennia ver uit elkaar gegroeid. Landbouw weer verbinden aan de stad vraagt een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling, stedenbouw, maar ook op landbouw en lokale voedselproductie. Wat kunnen stad en landbouw concreet voor elkaar betekenen? En hoe bereik je een duurzame samenwerking tussen beide?

Cursus Multifunctionele Stadslandbouw
Wageningen Business School – onderdeel van Wageningen UR – organiseert een tweedaagse cursus Multifunctionele Stadslandbouw: landbouw vanuit stedelijk perspectief. Deze cursus biedt u een nieuwe visie op wat stad en landbouw, stedeling en boer voor elkaar kunnen betekenen.

De cursus is gericht op beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, planologen, RO- adviseurs en stedenbouwkundigen die snel een breed beeld willen krijgen van welke rol landbouw voor hun stad kan spelen. Ook biedt de cursus nieuwe inzichten en handvatten voor een ieder die werkt aan een duurzame ontwikkeling van zijn of haar stad en daar voedselproductie een rol in wil laten spelen. De cursus wordt gehouden op 1 en 2 juni 2010 in Wageningen.

Geïnteresseerd
Kijk voor meer informatie op www.wbs.wur.nl of neem contact op met Sanne van Deursen (tel. 0317-481504, e-mail »

Foto:
Rondom Communicatie in opdracht van PPO (Wageningen UR)

Het wonen in de stad is door bewust overheidsbeleid onaantrekkelijk geworden. Dit stelt NWO-onderzoeker Jasper Dekkers vast. Hij doelt hiermee op de ‘compacte stad’ met dichte bebouwing in de stad en veel groen tussen de steden. Volgens de promovendus  gaat dit ten koste van het groen in de stad.

Dekkers stelt vast dat de  doelstelling door de beleidsmakers wordt gehaald, maar ze hechten minder waarde aan de negatieve neveneffecten. Een van deze negatieve effecten is dus dat compacte steden minder groen zijn. Terwijl uit Dekkers’ onderzoek blijkt dat huizen met groen in de omgeving aantrekkelijker gevonden worden. Ook is de bewoner bereid om daarvoor meer te betalen.

Parkachtig landschap
Dekkers analyseerde de relatie tussen marktprijzen op de grondmarkt, het ruimtegebruik en ruimtelijke beleid. Hierna vroeg hij zich af of het niet verstandiger is om een meer parkachtig landschap te ontwikkelen waarbij het rurale gebied verweven raakt met het stedelijk gebied en meer een recreatieve functie krijgt?

Dekkers promoveert op vrijdag 19 februari aan de Vrije Universiteit.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
NWO

Hittestress zal de komende jaren in de Nederlandse steden meer voor gaan komen en om dit fenomeen een halt toe te roepen zijn steden op zoek naar oplossingen. “Als je weet dat het warmer wordt, kun je als gemeentebestuur onder meer besluiten tot extra bomen in de stad of groene daken”, draagt planoloog Conny Raijmaekers van de provincie Utrecht vandaag in dagblad Trouw aan als een oplossing.

Nu de temperatuur op een hete zomerdag zo’n 3 tot 8°C hoger is in een stedelijke omgeving ten opzichte van het omringende platteland, zijn steden op zoek naar oplossingen om de zogenaamde hittestress tegen te gaan. Met als belangrijk argument dat hittestress gevolgen heeft voor de gezondheid van de burger.

Meer groen als oplossing
In Rotterdam, waar afgelopen zomer onderzoek gedaan is naar hittestress, blijkt uit de eerste, voorlopige metingen dat er een temperatuurverschil is tussen het centrum van de stad en daarbuiten.

Als dit door meer onderzoek wordt bevestigd, gaat de gemeente op zoek naar gerichte maatregelen. Rotterdam biedt daarom nu al subsidiemogelijkheden aan voor de aanleg van groene daken. Daken met daarop groen zorgen namelijk voor verkoeling in gebouwen. Op Rotterdam Climate Initiative staat ook geschreven dat parken en bomen uitkomst bieden en bij de (her)inrichting van woonwijken kan daar dan al rekening mee worden gehouden.

Lees meer hierover op:

Bronnen:
Trouw
Rotterdam Climate Initiative

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op de zogenoemde European Green City-index neemt Amsterdam de vijfde positie in, na Kopenhagen, Stockholm, Oslo en Wenen. De ranglijst werd vandaag op de klimaattop in Kopenhagen gepresenteerd door het Duitse technologieconcern Siemens.

Aandacht voor groengebieden
Amsterdam dankt zijn hoge positie vooral aan goede scores op het gebied van waterverbruik, afvalverwerking en de aandacht voor groengebieden.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Agrarisch Dagblad

 

De provincie Noord-Brabant stelt €4,5 miljoen ter beschikking voor groen rond de stad en kwaliteitsverbetering van het landschap. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stellen een nieuwe subsidieregeling in voor recreatief groen rond de steden en kwaliteitsverbetering van het Brabantse landschap. Tot en met 2011 is daarvoor in totaal €4,5 miljoen beschikbaar.

De nieuwe subsidieregeling komt in de plaats van de oude subsidieregelingen Landschapskwaliteitsimpuls en GIOS (Groen in en om de stad).

© De Boomkwekerij

Onderzoek van kennisinstituut Alterra en Kenniscentrum Recreatie toont aan dat Nederland, met name in dichtbevolkte stedelijke netwerken te weinig recreatief groen heeft. Aan de plannen ligt het niet, want die zijn er volop.

Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt onder meer dat groen vaak het onderspit delft wanneer er meer druk op de ruimte komt te staan. De economische waarde van groen is vaak niet sterk genoeg om de ‘groenambitie’ uit te voeren en een verantwoordelijk bestuurder wordt er niet op afgerekend. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld de woningbouwopgave.

Subsidie voor groen
Een aanbeveling die geplaatst wordt, gericht aan het rijk is: ‘Creëer binnen de context van de verstedelijkingsafspraken een soort van subsidie voor de realisatie van groen. Een subsidie gekoppeld aan een realisatieverplichting maakt dat de realisatie van het groen lonend wordt voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van groene ambities (provincies en gemeenten)’.

Download hier het rapport ‘Verkenning Verstedelijking en Groen »

Bron:
Alterra en Kenniscentrum Recreatie ‘Verkenning Verstedelijking en Groen

Minister Cramer van Vrom liet op de vastgoedvakbeurs de Provada in de Rai in Amsterdam weten dat er meer aandacht nodig is voor groen en recreatie rondom de grote steden.

Het gaat volgens haar om optimale benutting van ruimte in de steden en meer groen in en rondom de stad. De minister hecht grote waarde aan het versterken van de leefkwaliteit rondom de steden. ‘We willen flinke lappen groen rondom de stad behouden of aanleggen waar de stedeling op de fiets naartoe kan om even de drukte van de stad te ontvluchten’, aldus de minister in het persbericht van Vrom.

Opknappen bedrijventerreinen
Daarnaast wil zij versneld de verouderde bedrijventerreinen opknappen. Het gaat in totaal om 6.500 hectare terreinen die tot 2013 worden aangepakt. Het Rijk trekt hier € 400 miljoen voor uit.

 

Bron:
Vrom

 

Na tal van gesprekken met jonge en nieuwe Nederlanders heeft Stichting wAarde de ‘geurplek’ geïntroduceerd, een nieuw, groen element dat in diverse steden gerealiseerd zal worden. Het idee voor een geurplek is simpel maar doeltreffend: een plek dusdanig inrichten dat deze heerlijk ruikt. Het concept vindt zijn oorsprong in gesprekken van medewerkers van Stichting wAarde met jongeren en nieuwe Nederlanders. In een gesprek met leerlingen van het Marcanti College in Amsterdam over natuurlijke hangplekken werd door twee dertienjarige meisjes, Kaban Rafic en Jamila Mouslih, voor het eerst heel concreet de mogelijkheid geopperd “een plek te maken die lekker ruikt”. Inmiddels hebben al diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Dordrecht en Ubbergen, aangegeven een dergelijke plek te zullen realiseren.

Volledige informatie:
Klik hier voor de volledige tekst en de beschrijving voor de opzet van een geurplek

Ook interessant:
Kinderen, pubers, hangplek

Bron:
Stichting wAarde

Meer groen in steden? Met groen de leefkwaliteit in steden verhogen? Stadsprojecten versterken met groen? Versnellen van groene plannen? Financieren van groen geen enkel probleem of met groen zelfs geld verdienen? Het kennisnetwerk Groene Steden in de Praktijk richt zich op het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en werkwijzen om de voordelen van groen in de praktijk beter te benutten. We nodigen iedereen uit die actief werken aan groene steden of meer groen in hun projecten willen.

De eerste netwerkbijeenkomst van Groene Steden in de Praktijk is gepland op 1 juli (lokatie nog onbekend). Het thema van deze bijeenkomst is ‘Het samenbrengen van stakeholders: de rol van de convenor’. Een ‘convenor’ heeft het aanzien en respect om alle sleutelspelers bij elkaar én aan de praat te krijgen om een gedeelde ambitie te ontwikkelen. Deze rol blijkt in de praktijk onmisbaar om ‘gemene’ problemen adequaat aan te pakken en doorbraken te realiseren maar wordt in de praktijk onderschat of zelfs niet erkend.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
Gemeente, groenbeleid

Bron:
Kenniscentrum Groen en de Stad

DEN HAAG – Nederlandse gemeentebesturen leggen binnen de bebouwde kom veel te weinig speelruimte aan voor kinderen tot en met twaalf jaar. Drie procent van de ruimte in de bebouwde omgeving voor speelruimte – dat was de norm die toenmalig minister Sybilla Dekker in 2006 aan de gemeenten voorlegde. Om dat te halen moet nog voor 27.000 voetbalvelden aan ruimte in de steden worden vrijgemaakt. Dat blijkt uit een rapport dat onlangs is gepresenteerd.

Volledige informatie:
Download het artikel hier

Ook interessant:
Recht op groen, kinderen, spelen

Bron:
Nederlands Dagblad