Min­der groen in com­pac­te ste­den

Het wonen in de stad is door bewust over­heids­be­leid onaan­trek­ke­lijk gewor­den. Dit stelt NWO-onder­zoe­ker Jas­per Dek­kers vast. Hij doelt hier­mee op de ‘compacte stad’ met dich­te bebou­wing in de stad en veel groen tus­sen de ste­den. Vol­gens de pro­mo­ven­dus  gaat dit ten kos­te van het groen in de stad.

Dek­kers stelt vast dat de  doel­stel­ling door de beleids­ma­kers wordt gehaald, maar ze hech­ten min­der waar­de aan de nega­tie­ve neven­ef­fec­ten. Een van deze nega­tie­ve effec­ten is dus dat com­pac­te ste­den min­der groen zijn. Ter­wijl uit Dek­kers’ onder­zoek blijkt dat hui­zen met groen in de omge­ving aan­trek­ke­lij­ker gevon­den wor­den. Ook is de bewo­ner bereid om daar­voor meer te beta­len.

Park­ach­tig land­schap
Dek­kers ana­ly­seer­de de rela­tie tus­sen markt­prij­zen op de grond­markt, het ruim­te­ge­bruik en ruim­te­lij­ke beleid. Hier­na vroeg hij zich af of het niet ver­stan­di­ger is om een meer park­ach­tig land­schap te ont­wik­ke­len waar­bij het rura­le gebied ver­we­ven raakt met het ste­de­lijk gebied en meer een recre­a­tie­ve func­tie krijgt?

Dek­kers pro­mo­veert op vrij­dag 19 febru­a­ri aan de Vrije Uni­ver­si­teit.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
NWO