Ste­den rea­li­se­ren groe­ne geur­hang­plek­ken

Na tal van gesprek­ken met jon­ge en nieu­we Neder­lan­ders heeft Stich­ting wAar­de de ‘geurplek’ geïntroduceerd, een nieuw, groen ele­ment dat in diver­se ste­den gere­a­li­seerd zal wor­den. Het idee voor een geur­plek is sim­pel maar doel­tref­fend: een plek dus­da­nig inrich­ten dat deze heer­lijk ruikt. Het con­cept vindt zijn oor­sprong in gesprek­ken van mede­wer­kers van Stich­ting wAar­de met jon­ge­ren en nieu­we Neder­lan­ders. In een gesprek met leer­lin­gen van het Mar­can­ti Col­le­ge in Amster­dam over natuur­lij­ke hang­plek­ken werd door twee der­tien­ja­ri­ge meis­jes, Kaban Rafic en Jami­la Mous­lih, voor het eerst heel con­creet de moge­lijk­heid geop­perd “een plek te maken die lek­ker ruikt”. Inmid­dels heb­ben al diver­se gemeen­ten, waar­on­der Amster­dam, Dord­recht en Ubber­gen, aan­ge­ge­ven een der­ge­lij­ke plek te zul­len rea­li­se­ren.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier voor de vol­le­di­ge tekst en de beschrij­ving voor de opzet van een geur­plek

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, pubers, hang­plek

Bron:
Stich­ting wAar­de