Meer par­ken en bomen in ste­den tegen tem­pe­ra­tuur­stij­ging

Hit­te­stress zal de komen­de jaren in de Neder­land­se ste­den meer voor gaan komen en om dit feno­meen een halt toe te roe­pen zijn ste­den op zoek naar oplos­sin­gen. “Als je weet dat het war­mer wordt, kun je als gemeen­te­be­stuur onder meer beslui­ten tot extra bomen in de stad of groe­ne daken”, draagt pla­no­loog Con­ny Raij­mae­kers van de pro­vin­cie Utrecht van­daag in dag­blad Trouw aan als een oplos­sing.

Nu de tem­pe­ra­tuur op een hete zomer­dag zo’n 3 tot 8°C hoger is in een ste­de­lij­ke omge­ving ten opzich­te van het omrin­gen­de plat­te­land, zijn ste­den op zoek naar oplos­sin­gen om de zoge­naam­de hit­te­stress tegen te gaan. Met als belang­rijk argu­ment dat hit­te­stress gevol­gen heeft voor de gezond­heid van de bur­ger.

Meer groen als oplos­sing
In Rot­ter­dam, waar afge­lo­pen zomer onder­zoek gedaan is naar hit­te­stress, blijkt uit de eer­ste, voor­lo­pi­ge metin­gen dat er een tem­pe­ra­tuur­ver­schil is tus­sen het cen­trum van de stad en daar­bui­ten.

Als dit door meer onder­zoek wordt beves­tigd, gaat de gemeen­te op zoek naar gerich­te maat­re­ge­len. Rot­ter­dam biedt daar­om nu al sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den aan voor de aan­leg van groe­ne daken. Daken met daar­op groen zor­gen name­lijk voor ver­koe­ling in gebou­wen. Op Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve staat ook geschre­ven dat par­ken en bomen uit­komst bie­den en bij de (her)inrichting van woon­wij­ken kan daar dan al reke­ning mee wor­den gehou­den.

Lees meer hier­over op:

Bron­nen:
Trouw
Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve