Groe­ne ste­den in de prak­tijk

Meer groen in ste­den? Met groen de leef­kwa­li­teit in ste­den ver­ho­gen? Stads­pro­jec­ten ver­ster­ken met groen? Ver­snel­len van groe­ne plan­nen? Finan­cie­ren van groen geen enkel pro­bleem of met groen zelfs geld ver­die­nen? Het ken­nis­net­werk Groe­ne Ste­den in de Prak­tijk richt zich op het uit­wis­se­len van erva­rin­gen en het ont­wik­ke­len van nieu­we ideeën en werk­wij­zen om de voor­de­len van groen in de prak­tijk beter te benut­ten. We nodi­gen ieder­een uit die actief wer­ken aan groe­ne ste­den of meer groen in hun pro­jec­ten wil­len.

De eer­ste net­werk­bij­een­komst van Groe­ne Ste­den in de Prak­tijk is gepland op 1 juli (loka­tie nog onbe­kend). Het the­ma van deze bij­een­komst is ‘Het samen­bren­gen van sta­ke­hol­ders: de rol van de con­ven­or’. Een ‘convenor’ heeft het aan­zien en res­pect om alle sleu­tel­spe­lers bij elkaar én aan de praat te krij­gen om een gedeel­de ambi­tie te ont­wik­ke­len. Deze rol blijkt in de prak­tijk onmis­baar om ‘gemene’ pro­ble­men ade­quaat aan te pak­ken en door­bra­ken te rea­li­se­ren maar wordt in de prak­tijk onder­schat of zelfs niet erkend.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Gemeen­te, groen­be­leid

Bron:
Ken­nis­cen­trum Groen en de Stad