Mul­ti­func­ti­o­ne­le stads­land­bouw voor leef­ba­re ste­den

Stads­land­bouw is moge­lijk een ant­woord op ste­de­lij­ke zor­gen als gebrek aan groen, rust, ruim­te, duur­zaam­heid en cohe­sie.

Meer dan de helft van de wereld­be­vol­king leeft in ste­den, in Neder­land zelfs al ruim twee­der­de van de bevol­king. In de komen­de decen­nia zal dit aan­deel ver­der groei­en. Ste­den staan voor een gro­te opga­ve. Hoe deze groei opvan­gen zon­der dat dit ten kos­te gaat van leef­baar­heid, gezond­heid en duur­zaam­heid? Hui­di­ge con­cep­ten voor ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling zijn niet meer toe­rei­kend.

Voed­sel­pro­duc­tie ver­bin­den aan ste­de­lij­ke behoef­ten
Zou (stads)landbouw een rol kun­nen spe­len in de toe­kom­sti­ge ste­den? Stads­land­bouw heeft de inten­tie om voed­sel­pro­duc­tie te ver­bin­den aan de ste­de­lij­ke behoef­ten aan rust, groen, recre­a­tie en ruim­te. Land­bouw als mede-dra­ger van de stad, waar­door de ste­de­ling de groe­ne, lan­de­lij­ke ruim­te ervaart en ver­bon­den wordt met loka­le voed­sel­pro­duc­tie, maar toch in een ste­de­lij­ke omge­ving woont.

Nieu­we visie
Het is niet van­zelf­spre­kend om land­bouw te ver­bin­den met duur­za­me ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Ster­ker, stad en land­bouw zijn de afge­lo­pen decen­nia ver uit elkaar gegroeid. Land­bouw weer ver­bin­den aan de stad vraagt een nieu­we visie op gebieds­ont­wik­ke­ling, ste­den­bouw, maar ook op land­bouw en loka­le voed­sel­pro­duc­tie. Wat kun­nen stad en land­bouw con­creet voor elkaar bete­ke­nen? En hoe bereik je een duur­za­me samen­wer­king tus­sen bei­de?

Cur­sus Mul­ti­func­ti­o­ne­le Stads­land­bouw
Wage­nin­gen Busi­ness School – onder­deel van Wage­nin­gen UR – orga­ni­seert een twee­daag­se cur­sus Mul­ti­func­ti­o­ne­le Stads­land­bouw: land­bouw van­uit ste­de­lijk per­spec­tief. Deze cur­sus biedt u een nieu­we visie op wat stad en land­bouw, ste­de­ling en boer voor elkaar kun­nen bete­ke­nen.

De cur­sus is gericht op beleids­me­de­wer­kers, ont­wik­ke­laars, pla­no­lo­gen, RO- advi­seurs en ste­den­bouw­kun­di­gen die snel een breed beeld wil­len krij­gen van wel­ke rol land­bouw voor hun stad kan spe­len. Ook biedt de cur­sus nieu­we inzich­ten en hand­vat­ten voor een ieder die werkt aan een duur­za­me ont­wik­ke­ling van zijn of haar stad en daar voed­sel­pro­duc­tie een rol in wil laten spe­len. De cur­sus wordt gehou­den op 1 en 2 juni 2010 in Wage­nin­gen.

Geïnteresseerd
Kijk voor meer infor­ma­tie op www.wbs.wur.nl of neem con­tact op met San­ne van Deur­sen (tel. 0317–481504, e‑mail »

Foto:
Rond­om Com­mu­ni­ca­tie in opdracht van PPO (Wage­nin­gen UR)