Neder­land heeft te wei­nig recre­a­tief groen in ste­den

Onder­zoek van ken­nis­in­sti­tuut Alter­ra en Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie toont aan dat Neder­land, met name in dicht­be­volk­te ste­de­lij­ke net­wer­ken te wei­nig recre­a­tief groen heeft. Aan de plan­nen ligt het niet, want die zijn er vol­op.

Uit inter­views met des­kun­di­gen uit de uit­voe­rings­prak­tijk blijkt onder meer dat groen vaak het onder­spit delft wan­neer er meer druk op de ruim­te komt te staan. De eco­no­mi­sche waar­de van groen is vaak niet sterk genoeg om de ‘groen­am­bi­tie’ uit te voe­ren en een ver­ant­woor­de­lijk bestuur­der wordt er niet op afge­re­kend. Dit is wel het geval bij bij­voor­beeld de woning­bouw­op­ga­ve.

Sub­si­die voor groen
Een aan­be­ve­ling die geplaatst wordt, gericht aan het rijk is: ‘Creëer bin­nen de con­text van de ver­ste­de­lij­kings­af­spra­ken een soort van sub­si­die voor de rea­li­sa­tie van groen. Een sub­si­die gekop­peld aan een rea­li­sa­tie­ver­plich­ting maakt dat de rea­li­sa­tie van het groen lonend wordt voor de par­tij­en die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de uit­voe­ring van groe­ne ambi­ties (pro­vin­cies en gemeenten)’.

Down­load hier het rap­port ‘Ver­ken­ning Ver­ste­de­lij­king en Groen »

Bron:
Alter­ra en Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie ‘Verkenning Ver­ste­de­lij­king en Groen