Minis­ter Cra­mer: Meer groen rond­om ste­den

Minis­ter Cra­mer van Vrom liet op de vast­goed­vak­beurs de Pro­va­da in de Rai in Amster­dam weten dat er meer aan­dacht nodig is voor groen en recre­a­tie rond­om de gro­te ste­den.

Het gaat vol­gens haar om opti­ma­le benut­ting van ruim­te in de ste­den en meer groen in en rond­om de stad. De minis­ter hecht gro­te waar­de aan het ver­ster­ken van de leef­kwa­li­teit rond­om de ste­den. ‘We wil­len flin­ke lap­pen groen rond­om de stad behou­den of aan­leg­gen waar de ste­de­ling op de fiets naar­toe kan om even de druk­te van de stad te ont­vluch­ten’, aldus de minis­ter in het pers­be­richt van Vrom.

Opknap­pen bedrij­ven­ter­rei­nen
Daar­naast wil zij ver­sneld de ver­ou­der­de bedrij­ven­ter­rei­nen opknap­pen. Het gaat in totaal om 6.500 hec­ta­re ter­rei­nen die tot 2013 wor­den aan­ge­pakt. Het Rijk trekt hier € 400 mil­joen voor uit.

 

Bron:
Vrom