Benau­wend gevoel in com­pac­te ste­den

De ont­wik­ke­ling van dicht­be­volk­te ‘compacte ste­den’ is een nood­zaak om de bevol­king van de 21ste eeuw te huis­ves­ten. Aan de com­pac­te stad kle­ven ech­ter ook nade­len zegt Richard Ful­ler. Het ver­lies van open­baar groen ver­min­dert de kwa­li­teit van leven en ver­drijft de leven­de natuur uit de ste­den.

Par­ken nodig om ste­den kli­maat besten­dig te maken

De Uni­ver­si­ty of Man­ches­ter heeft in een stu­die bere­kend dat zo’n 10% toe­na­me van de hoe­veel­heid groe­ne ruim­te in ste­de­lij­ke gebie­den de ste­de­lij­ke tem­pe­ra­tuur met onge­veer 4°C kan doen ver­min­de­ren. De weten­schap­pers zeg­gen dat een beperk­te toe­na­me van par­ken en straat­bo­men de voor­spel­de tem­pe­ra­tuur­stij­gin­gen in onze ste­den als gevolg van de opwar­ming van de aar­de […]