Berichten

De Stad van de Toekomst leeft en is groen. ‘Groen’ is een belangrijk thema tijdens de Dag van de Stad, op 30 oktober 2017 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Welke planten en dieren verwelkomen we wel en welke niet in de stad en vooral: welke inzet is er nodig om de gewenste biodiversiteit te realiseren, welke zijn de randvoorwaarden? Deze en dergelijke onderwerpen komen aan de orde tijdens een werksessie, georganiseerd  door de Stichting De Groene Stad.
Deelnemers aan de discussie zijn in elk geval mensen uit de wetenschap en praktijk, zoals Robbert Snep van Wageningen Environmental Research, Jacqueline Baar van Biomygreen  en stadsecoloog Mischa Cilissen van de gemeente Tilburg.  In beginsel zijn alle bezoekers aan de Dag van Stad in Werkspoorkathedraal op 30 oktober welkom in het themapaviljoen van De Groene Stad met als enige restrictie|: vol is vol. De Workshop Biodiversiteit begint om 14.00 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. Wij hopen u daar te ontmoeten!

Het ingenieurs- en adviesbureau Movares gebruikte het evenement Future Green City om zijn nieuwe tool te lanceren: De Gezonde Stad.
Volgens stedenbouwkundige Nicole van der Waart biedt deze tool steden hulp om hun gebouwde omgeving ook leefbaar te houden. “Steeds meer mensen trekken naar de steden toe. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de gemiddelde levensverwachting in steden lager en neemt het aantal (chronische) zieken toe.”
De tool De Gezonde Stad kan steden hulp bieden bij een gezonde inrichting, geeft ze aan. “Hierbij zijn 3 aspecten van belang: een gezonde omgeving, een gezonde levensstijl en welbevinden.” Volgens haar ligt de voornaamste oplossing in het groen. “Voeg natuur toe aan de stad op allerlei manieren. Zo beschikt de spoorwegoverkapping bij NS-station Barendrecht over een dakpark en ligt er een sportveld op het dak van de Amsterdamse studentencampus Amstelhome.”

Tijdens het evenement Future Green City stond de leefbare stad centraal. Het vond plaats van 24 tot en met 26 november in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.
 
Bron: Duurzaamgebouwd

Op 28 januari vond de tweede editie van TEDxZwolle plaats in de Nieuwe Buitensocieteit. Een inspirerende dag vanuit de TED-filosofie van ‘ideas worth spreading’, die dit maal in het teken stond van klimaatbestendige steden. Veertien binnen- én buitenlandse sprekers deelden hun visie op klimaat, water en duurzaamheid met het publiek.
Thema’s
Superstormen, hevige regenbuien of juist periodes van extreme droogte: het lijdt geen twijfel dat ons klimaat aan het veranderen is. Om onze steden waterproof en klimaatbestendig te maken, zijn nieuwe, slimme oplossingen nodig. Tijdens TEDxZwolle 2015 passeerde een flink aantal voorlopers op dit gebied, de revue.
Zo liet Tracy Metz, journalist van onder andere NRC Handelsblad, tijdens haar TEDxTalk een aantal Nederlandse innovaties zien: van het waterplein in Rotterdam tot de in de Kampense stadsmuren ingebouwde waterkering, die bij hoog water geactiveerd kan worden. Ook Henk Ovink, als senior adviseur verbonden aan de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force in New York, zette aan tot denken met zijn verhaal over de manier waarop in de New York/New Jersey regio gewerkt wordt aan de klimaatbestendige wederopbouw nadat de orkaan Sandy er in 2012 flink huishield.
Groene klimaatbestendige steden
Na de pauze was het woord aan Niek Roozen, internationaal vermaard landschapsarchitect en mede initiator van de Groene Stad filosofie. Hij hield een inspirerend verhaal over zijn ontwerpen voor grootschalige groenprojecten in Chinese miljoenensteden. Aan de hand van prachtige foto’s, hield Roozen de zaal een kant van China voor die je niet elke dag te zien krijgt. Enorme stadsparken van kilometers in omtrek – in minder dan twee jaar uit de grond gestampt- zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het “urban heat island effect” in de drukke, hete steden. Roozens inspirerende verhaal wierp de vraag op of Nederland misschien leren zou moeten trekken uit de Chinese aanpak.
Deze editie van TEDxZwolle werd, in samenwerking met enkele partners waaronder De Groene Stad, georganiseerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Zuiderzeeland, de gemeente Zwolle en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op woensdag 28 januari 2015 zal TEDxZwolle plaatsvinden. Een inspirerende en enerverende dag waarin (inter)nationale sprekers en performers je meenemen in de wereld van water, weersextremen, stedenbouwkunde en de vernieuwende krachten van onderop. Geen standaard congres, maar een dag met korte TED-talks en entertainment  die al je zintuigen prikkelen en waardoor je met een hoofd vol inspiratie  naar huis gaat.
Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan vandaag nog in via www.tedxzwolle.nl. Je ontvangt dan van het laatste nieuws en een persoonlijke uitnodiging waarin je leest hoe je aan een ticket voor 28 januari kunt komen.
Climate-Active-Cities
Nederland is een waterrijk land. De zee is, met uitzondering misschien van zuid-oost Nederland, nooit ver weg. Ons land is rijk aan prachtige meren en machtige rivieren. Het water-landschap levert ons prachtige vergezichten, beweging, (be)spiegeling en recreatie. Maar water kan ook voor problemen zorgen. Hoosbuien met enorme files tot gevolg, rivieren die buiten hun oevers treden, onder gelopen straten en kelders, schade aan energiecentrales en ziekenhuizen. De kwetsbaarheid van Nederland voor dit soort extreem weer neemt bovendien toe. Verstedelijking en klimaatverandering zorgen voor heviger regen, maar ook voor hittestress en langdurige droogte. Om de maatschappelijke en economische schade te beperken zijn er nieuwe, slimme oplossingen nodig die onze steden waterrobuust en klimaatbestendig maken. Dat is niet alleen een uitdaging voor de overheid, architecten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook samenwerking met en initiatieven van bewoners voor hun eigen leefomgeving  vormen de sleutel tot een nieuwe stad. In TEDxZwolle 2015 komt het allemaal aan bod. Kom daarom 28 januari 2015 naar de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle ‘’for ideas worth spreading”.
Klik hier voor meer informatie

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden is het meest efficiënt bij veel relatief kleine en lokale maatregelen. Die kunnen vaak tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het deze week verschenen eindrapport van het onderzoekprogramma Climate Proof Cities.

Climate Proof Cities (CPC) heeft veel kennis opgeleverd om Nederlandse steden klimaatbestendig te maken, met een focus op hittestress en wateroverlast door piekbuien. De leerstoelgroepen Meteorologie en Luchtkwaliteit en Landschapsarchitectuur hebben samen met Alterra een prominente rol in het CPC-onderzoek gespeeld. ”Wij hebben een essentiële bijdrage geleverd aan het uitvoeren en analyseren van meteorologische metingen op alle schaalniveaus in de stad,” zegt mede-auteur Bert van Hove van Wageningen University. “Ook hebben wij belangrijke bedrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van weersmodellen om de invloed van het toekomstige klimaat op het weer tot op wijkniveau te voorspellen. Met metingen en modelsimulaties hebben we het huidige en toekomstige stadsklimaat voor Nederlandse steden in kaart gebracht en zijn we de processen die het klimaat en thermisch comfort in de stad bepalen beter gaan begrijpen.”

Stedelijk groen voor leefbaarheid

Essentieel in het CPC-project was ook de Wageningse inbreng met betrekking tot het ontwerp van stedelijk groen. Daarbij stond de vraag centraal: hoe kunnen we stedelijk groen zo effectief mogelijk inzetten om de leefbaarheid in de stad  onder een veranderend klimaat met meer hittestressdagen en extreme buien  te behouden? Daarnaast is Wageningen betrokken bij de ontwikkeling van handreikingen en hulpmiddelen voor beleidsmakers en stadsontwikkelaars: om het klimaatbestendig en water-robuust inrichten van de stad ‘handen en voeten’ te geven (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).

Consortium universiteiten en kennisinstellingen

Het programma is uitgevoerd door een consortium van tien universiteiten en kennisinstellingen. Behalve uit Wageningen University en Alterra bestond het consortium uit TNO, Deltares, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Unesco-IHE, KWR en de Universiteit van Amsterdam. Om antwoorden te geven op praktijkvragen is nauw samengewerkt met Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rijswijk, Tilburg, Noord-Brabant, de STOWA, Hoogheemraadschap van Delfland, Waternet, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.
Climate Proof Cities is onderdeel van het nationale onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Bron: Wageningen UR

Ongeveer de helft van de stedelijke bevolking wereldwijd wordt blootgesteld aan een mate van luchtvervuiling die minstens 2,5 keer hoger is dan de standaarden van de World Health Organization. Dit blijkt uit de vandaag verschenen resultaten uit het onderzoeksrapport dat de WHO in 1600 steden in 91 landen uitvoerde.
Gezondheidsrisico’s
De onderzoeksresultaten zijn voor de WHO aanleiding om op te roepen tot een groter bewustzijn van de gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit luchtvervuiling. Uit een studie van de WHO uit april 2014 bleek al eerder dat vervuilde lucht bijgedragen heeft aan de dood van 3.7 miljoen mensen onder de 60 in 2012.
Gezonde lucht is niet te koop
Carlos Dora, verantwoordelijk coördinator voor volksgezondheid binnen de WHO, stelt: ‘We kunnen schone lucht niet in een fles kopen, maar steden kunnen wel maatregelen nemen om hun lucht schoner te maken en daardoor hun inwoners gezonder’. Eén van deze maatregelen is het energie efficiënter maken van huizen. Ook het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en het zodanig inrichten van straten dat ze veilig zijn voor fietsers en voetgangers, kunnen bijdragen aan een schonere stadslucht. Als voorbeelden van steden waarin deze maatregelen hun succes hebben bewezen, noemt de WHO Kopenhagen en Bogotà.

Onlangs bracht een delegatie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – onder leiding van Doeke Faber – een bezoek aan Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar om de Nederlandse kansen te verkennen bij de ontwikkeling van ‘groene steden’ in de Arabische Golfregio.

De groep omvatte landschapsarchitecten, leveranciers van uitgangsmateriaal, plantgoed, verticale tuinen en daktuinen, evenals een kennisinstelling en de overheid. Tijdens het bezoek is veel energie gestoken in het produceren van één gezamenlijke propositie richting de lokale overheden.

Prioriteit aan vergroenen van publieke ruimten
Met bezoeken aan Riyadh, Dammam, Abu Dhabi, Al Ain en Doha werden enkele van de snelst groeiende en ook rijkste steden van het Midden-Oosten aangedaan. Voor alle genoemde steden geldt dat zij hoge prioriteit geven aan de vergroening van de publieke ruimten en duurzaam bouwen. Echter, in aanpak en stadium van ontwikkeling zijn er aanzienlijke verschillen.

Kracht van Nederland
Naast concrete marktkansen en handelscontacten heeft de missie ook opgeleverd dat het raadzaam is om in deze landen met één gezamenlijke propositie aan de slag te gaan in plaats van elk afzonderlijk met zijn aanbod. De kracht van Nederland ligt in het bieden van geïntegreerde oplossingen voor de uitdagingen waarmee men in de Golfregio worstelt bij het realiseren van groene steden. Als follow-up zal een delegatie uit deze regio worden uitgenodigd voor de Floriade.

In het magazine Berichten Buitenland van het ministerie van EL&I leest u het hele verhaal » (pagina 5 t/m 8)

“Het zou mooi zijn als voor lagere en hogere klassen het groen onder handbereik is, want hoe groener je woont, hoe langer je leeft, blijkt uit onderzoek.” Dit geeft bijzonder hoogleraar Agnes van den Berg aan in een interview in dagblad Trouw. Van den Berg pleit daarom voor meer groen in de directe omgeving van steden.

“Aan grote, robuuste natuurgebieden ver weg hebben sociaal zwakkeren niets. Als het om mensen en hun gezondheid gaat, is het niet zo belangrijk of natuur uniek is of alledaags, maar vooral of ze dichtbij is en makkelijk toegankelijk. Ik zie het als een taak van de landelijke overheid om dit alledaagse groen, dat zwaar onder druk staat nu het ook nog eens zonder budget is overgedragen aan de provincies, goed te beschermen. Dat vind ik belangrijker dan de bescherming van speciale natuurgebieden.”

Lees het volledige interview in Trouw » 

Bron:
Trouw

In Wageningen is het op een doorsnee dag 2,4 graden warmer dan buiten de stad. ’s Zomers en ’s winters. Maar geen nood: meer groen zorgt voor verkoeling.  “Met een procent meer groenbedekking neemt het effect 0,06 graad af.” En dat is belangrijk voor stadsontwerpers.

Het verschil in temperatuur tussen stad en platteland kan op een warme zomerdag wel oplopen tot meer dan vijf graden. Meteorologen noemen dit het warmte-eiland effect (heat island effect): de stad als warm eiland op een koeler platteland. Onderzoeker Gert-Jan Steeneveld (Meterologie en luchtkwaliteit) berekende samen met collega’s en studenten het effect voor ruim twintig Nederlandse steden.

Probleem werd onderkend
Dat steden warmte vasthouden is een bekend gegeven. We houden er lange zomeravonden op warme terrassen aan over. Maar als een probleem werd die warmte in ons land tot voor kort niet gezien. “Door ons milde klimaat dacht men dat het hier wel mee zou vallen”, zegt Steeneveld. Maar klimaatverandering en een serie hete zomers heeft daar verandering in gebracht. Hittestress en wat je daartegen kunt doen zijn ‘hot’.

Verschillen zijn relatief groot
De Wageningse onderzoeker berekende een maximaal dagelijks eiland-effect door het verschil te nemen tussen de stadstemperatuur en de temperatuur van het dichtstbijzijnde KNMI-station. Wageningen komt dan op 2,4 graden, een gemiddeld warmte-eiland effect in ons land. Maar de verschillen zijn relatief groot. Rotterdam bijvoorbeeld komt tot 2,8 graden, terwijl Groningen nog niet de helft daarvan haalt. Dat komt door de locatie dicht bij zee en de sterkere wind in het noorden.
Steeneveld berekende daarnaast ook de hittestress die dat eiland-effect met zich mee kan brengen. In doorsnee valt het met die stress wel mee. De (empirische) drempel wordt zelden overschreden. Toch heeft een derde van de steden jaarlijks zeven dagen te maken met hittestress. Voor een stad als Rotterdam loopt dat zelfs op tot het dubbele aantal dagen.

Eenvoudige oplossing: meer groen
Het goede nieuws is dat er een eenvoudige remedie is tegen hitte: meer groen. Steeneveld toont keihard aan dat er een lineair verband is tussen groen en warmte-eiland effect. “Met een procent meer groenbedekking neemt het effect 0,06 graad af.”  En dat is belangrijk voor stadsontwerpers. Steeneveld: “Die hebben twee elementen om mee te sturen: water en groen. Het effect van water hebben we ook onderzocht, maar dat is minder duidelijk.”

Bebouwing
Dat steden warmte vasthouden heeft onder meer te maken met de bebouwing. Door hoge en dichte bebouwing kan minder warmte rechtstreeks weg. Steden met hoge bevolkingsdichtheid hebben daardoor meer te maken met het warmte-eiland effect. Dat heeft overigens ook een keerzijde: hoge gebouwen zorgen ’s ochtends voor een koelere stad.

Eerste keer in kaart gebracht
Steeneveld is de eerste die het eiland-effect voor Nederlandse steden in kaart bracht. Daarvoor gebruikte hij gegevens van amateurmeteorologen. Noodgedwongen, want officiële weerstations in steden zijn er nauwelijks. Het KNMI meet niet in steden. Amateurs wel, en meestal met dure professionele apparatuur en over een lange tijd. Die amateurgegevens zijn dus een uitkomst. 

 

Bron:
Resource WUR

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Het wordt hoog tijd dat gemeenten bij de inrichting van hun steden rekening gaan houden met klimaat- verandering. Dat zegt stedelijk-waterexpert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toekomst extreem weer het hoofd te bieden?

Vorige week stonden kelders en wegen in het zuiden van het land weer even blank: steeds vaker krijgt Nederland te maken met wateroverlast en overstromingen door korte, maar hevige hoosbuien. Anderzijds nemen ook langdurige droogte- en hitteperioden toe. Met de gevolgen van die grillige, extreme weersomstandigheden wordt bij de inrichting van het stedelijk gebied nog maar mondjesmaat rekening gehouden, zegt Frans van de Ven, specialist stedelijk waterbeheer bij het kennisinstituut voor deltatechnologie Deltares en aan de TU Delft in dagblad Trouw. Gemeenten handelen volgens hem vaak nog op basis van oude kennis, waardoor hun aanpak achterhaald is.

Lees het volledige bericht op Trouw »

 

Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.