Lan­ce­ring tool De Gezon­de Stad

Het inge­­ni­eurs- en advies­bu­reau Mova­res gebruik­te het eve­ne­ment Futu­re Green City om zijn nieu­we tool te lan­ce­ren: De Gezon­de Stad. Vol­gens ste­den­bouw­kun­di­ge Nico­le van der Waart biedt deze tool ste­den hulp om hun gebouw­de omge­ving ook leef­baar te hou­den. “Steeds meer men­sen trek­ken naar de ste­den toe. Dit gaat ech­ter ten kos­te van de gezond­heid, […]

De Groe­ne Stad geïn­spi­reerd door geslaag­de twee­de edi­tie TEDx­Zwol­le

Op 28 janu­a­ri vond de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le plaats in de Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit. Een inspi­re­ren­de dag van­uit de TED-filo­so­­fie van ‘ide­as worth sprea­ding’, die dit maal in het teken stond van kli­maat­be­sten­di­ge ste­den. Veer­tien bin­­nen- én bui­ten­land­se spre­kers deel­den hun visie op kli­maat, water en duur­zaam­heid met het publiek. Thema’s Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of […]

28 janu­a­ri TEDx­Zwol­le: Cli­ma­te Acti­ve Cities

Op woens­dag 28 janu­a­ri 2015 zal TEDx­Zwol­le plaats­vin­den. Een inspi­re­ren­de en ener­ve­ren­de dag waar­in (inter)nationale spre­kers en per­for­mers je mee­ne­men in de wereld van water, weers­ex­tre­men, ste­den­bouw­kun­de en de ver­nieu­wen­de krach­ten van onder­op. Geen stan­daard con­gres, maar een dag met kor­te TED-talks en enter­tain­ment  die al je zin­tui­gen prik­ke­len en waar­door je met een hoofd […]

Ste­de­lijk groen voor leef­baar­heid

Ste­den zijn kwets­baar voor de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring. Het ver­gro­ten van de kli­maat­be­sten­dig­heid van ste­den is het meest effi­ci­ënt bij veel rela­tief klei­ne en loka­le maat­re­ge­len. Die kun­nen vaak tege­lij­ker­tijd met groot onder­houd of reno­va­ties wor­den uit­ge­voerd. Dat blijkt uit het deze week ver­sche­nen eind­rap­port van het onder­zoek­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities. Cli­ma­te Proof Cities (CPC) […]

Lucht­kwa­li­teit ver­slech­terd in veel ste­den in de wereld

Onge­veer de helft van de ste­de­lij­ke bevol­king wereld­wijd wordt bloot­ge­steld aan een mate van lucht­ver­vui­ling die min­stens 2,5 keer hoger is dan de stan­daar­den van de World Health Orga­ni­za­ti­on. Dit blijkt uit de van­daag ver­sche­nen resul­ta­ten uit het onder­zoeks­rap­port dat de WHO in 1600 ste­den in 91 lan­den uit­voer­de. Gezondheidsrisico’s De onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn voor de […]

Gol­f­re­gio wil groe­ne ste­den

Onlangs bracht een dele­ga­tie van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie — onder lei­ding van Doe­ke Faber — een bezoek aan Saoe­­di-Ara­­bië, de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten en Qatar om de Neder­land­se kan­sen te ver­ken­nen bij de ont­wik­ke­ling van ‘groe­ne ste­den’ in de Ara­bi­sche Gol­f­re­gio. De groep omvat­te land­schaps­ar­chi­tec­ten, leve­ran­ciers van uit­gangs­ma­te­ri­aal, plant­goed, ver­ti­ca­le […]

Hoog­le­raar Van den Berg: ‘Meer groen in de direc­te omge­ving van ste­den’

“Het zou mooi zijn als voor lage­re en hoge­re klas­sen het groen onder hand­be­reik is, want hoe groe­ner je woont, hoe lan­ger je leeft, blijkt uit onder­zoek.” Dit geeft bij­zon­der hoog­le­raar Agnes van den Berg aan in een inter­view in dag­blad Trouw. Van den Berg pleit daar­om voor meer groen in de direc­te omge­ving van […]

Meer open­baar groen, min­der hit­te­stress in ste­den

In Wage­nin­gen is het op een door­snee dag 2,4 gra­den war­mer dan bui­ten de stad. ’s Zomers en ’s win­ters. Maar geen nood: meer groen zorgt voor ver­koe­ling.  “Met een pro­cent meer groen­be­dek­king neemt het effect 0,06 graad af.” En dat is belang­rijk voor stads­ont­wer­pers. Het ver­schil in tem­pe­ra­tuur tus­sen stad en plat­te­land kan op […]

Neder­land­se ste­den slecht voor­be­reid op extreem weer

Het wordt hoog tijd dat gemeen­ten bij de inrich­ting van hun ste­den reke­ning gaan hou­den met kli­­maat- ver­an­de­ring. Dat zegt ste­­de­­lijk-water­ex­pert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toe­komst extreem weer het hoofd te bie­den? Vori­ge week ston­den kel­ders en wegen in het zui­den van het land weer even blank: […]