28 janu­a­ri TEDx­Zwol­le: Cli­ma­te Acti­ve Cities

Op woens­dag 28 janu­a­ri 2015 zal TEDx­Zwol­le plaats­vin­den. Een inspi­re­ren­de en ener­ve­ren­de dag waar­in (inter)nationale spre­kers en per­for­mers je mee­ne­men in de wereld van water, weers­ex­tre­men, ste­den­bouw­kun­de en de ver­nieu­wen­de krach­ten van onder­op. Geen stan­daard con­gres, maar een dag met kor­te TED-talks en enter­tain­ment  die al je zin­tui­gen prik­ke­len en waar­door je met een hoofd vol inspi­ra­tie  naar huis gaat.
Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan van­daag nog in via www.tedxzwolle.nl. Je ont­vangt dan van het laat­ste nieuws en een per­soon­lij­ke uit­no­di­ging waar­in je leest hoe je aan een tic­ket voor 28 janu­a­ri kunt komen.
Cli­ma­te-Acti­ve-Cities
Neder­land is een water­rijk land. De zee is, met uit­zon­de­ring mis­schien van zuid-oost Neder­land, nooit ver weg. Ons land is rijk aan prach­ti­ge meren en mach­ti­ge rivie­ren. Het water-land­schap levert ons prach­ti­ge ver­ge­zich­ten, bewe­ging, (be)spiegeling en recre­a­tie. Maar water kan ook voor pro­ble­men zor­gen. Hoos­bui­en met enor­me files tot gevolg, rivie­ren die bui­ten hun oevers tre­den, onder gelo­pen stra­ten en kel­ders, scha­de aan ener­gie­cen­tra­les en zie­ken­hui­zen. De kwets­baar­heid van Neder­land voor dit soort extreem weer neemt boven­dien toe. Ver­ste­de­lij­king en kli­maat­ver­an­de­ring zor­gen voor hevi­ger regen, maar ook voor hit­te­stress en lang­du­ri­ge droog­te. Om de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche scha­de te beper­ken zijn er nieu­we, slim­me oplos­sin­gen nodig die onze ste­den water­ro­buust en kli­maat­be­sten­dig maken. Dat is niet alleen een uit­da­ging voor de over­heid, archi­tec­ten, bedrij­ven en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties. Ook samen­wer­king met en ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners voor hun eigen leef­om­ge­ving  vor­men de sleu­tel tot een nieu­we stad. In TEDx­Zwol­le 2015 komt het alle­maal aan bod. Kom daar­om 28 janu­a­ri 2015 naar de Nieu­we Bui­ten­so­ci­ë­teit in Zwol­le ‘’for ide­as worth sprea­ding”.
Klik hier voor meer infor­ma­tie