Lan­ce­ring tool De Gezon­de Stad

Het inge­ni­eurs- en advies­bu­reau Mova­res gebruik­te het eve­ne­ment Futu­re Green City om zijn nieu­we tool te lan­ce­ren: De Gezon­de Stad.
Vol­gens ste­den­bouw­kun­di­ge Nico­le van der Waart biedt deze tool ste­den hulp om hun gebouw­de omge­ving ook leef­baar te hou­den. “Steeds meer men­sen trek­ken naar de ste­den toe. Dit gaat ech­ter ten kos­te van de gezond­heid, want vol­gens het Cen­traal Bureau voor de Sta­tis­tiek is de gemid­del­de levens­ver­wach­ting in ste­den lager en neemt het aan­tal (chro­ni­sche) zie­ken toe.”
De tool De Gezon­de Stad kan ste­den hulp bie­den bij een gezon­de inrich­ting, geeft ze aan. “Hier­bij zijn 3 aspec­ten van belang: een gezon­de omge­ving, een gezon­de levens­stijl en wel­be­vin­den.” Vol­gens haar ligt de voor­naams­te oplos­sing in het groen. “Voeg natuur toe aan de stad op aller­lei manie­ren. Zo beschikt de spoor­weg­over­kap­ping bij NS-sta­ti­on Barend­recht over een dak­park en ligt er een sport­veld op het dak van de Amster­dam­se stu­den­ten­cam­pus Amstel­ho­me.”

Tij­dens het eve­ne­ment Futu­re Green City stond de leef­ba­re stad cen­traal. Het vond plaats van 24 tot en met 26 novem­ber in de Bra­ban­t­hal­len in ‘s‑Hertogenbosch.
 
Bron: Duur­zaam­ge­bouwd