Lucht­kwa­li­teit ver­slech­terd in veel ste­den in de wereld

Onge­veer de helft van de ste­de­lij­ke bevol­king wereld­wijd wordt bloot­ge­steld aan een mate van lucht­ver­vui­ling die min­stens 2,5 keer hoger is dan de stan­daar­den van de World Health Orga­ni­za­ti­on. Dit blijkt uit de van­daag ver­sche­nen resul­ta­ten uit het onder­zoeks­rap­port dat de WHO in 1600 ste­den in 91 lan­den uit­voer­de.
Gezondheidsrisico’s
De onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn voor de WHO aan­lei­ding om op te roe­pen tot een gro­ter bewust­zijn van de gezondheidsrisico’s die voort­vloei­en uit lucht­ver­vui­ling. Uit een stu­die van de WHO uit april 2014 bleek al eer­der dat ver­vuil­de lucht bij­ge­dra­gen heeft aan de dood van 3.7 mil­joen men­sen onder de 60 in 2012.
Gezon­de lucht is niet te koop
Car­los Dora, ver­ant­woor­de­lijk coör­di­na­tor voor volks­ge­zond­heid bin­nen de WHO, stelt: ‘We kun­nen scho­ne lucht niet in een fles kopen, maar ste­den kun­nen wel maat­re­ge­len nemen om hun lucht scho­ner te maken en daar­door hun inwo­ners gezon­der’. Eén van deze maat­re­ge­len is het ener­gie effi­ci­ën­ter maken van hui­zen. Ook het aan­trek­ke­lij­ker maken van het open­baar ver­voer en het zoda­nig inrich­ten van stra­ten dat ze vei­lig zijn voor fiet­sers en voet­gan­gers, kun­nen bij­dra­gen aan een scho­ne­re stads­lucht. Als voor­beel­den van ste­den waar­in deze maat­re­ge­len hun suc­ces heb­ben bewe­zen, noemt de WHO Kopen­ha­gen en Bogotà.