Ste­de­lijk groen voor leef­baar­heid

Ste­den zijn kwets­baar voor de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring. Het ver­gro­ten van de kli­maat­be­sten­dig­heid van ste­den is het meest effi­ci­ënt bij veel rela­tief klei­ne en loka­le maat­re­ge­len. Die kun­nen vaak tege­lij­ker­tijd met groot onder­houd of reno­va­ties wor­den uit­ge­voerd. Dat blijkt uit het deze week ver­sche­nen eind­rap­port van het onder­zoek­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities.

Cli­ma­te Proof Cities (CPC) heeft veel ken­nis opge­le­verd om Neder­land­se ste­den kli­maat­be­sten­dig te maken, met een focus op hit­te­stress en water­over­last door piek­bui­en. De leer­stoel­groe­pen Mete­o­ro­lo­gie en Lucht­kwa­li­teit en Land­schaps­ar­chi­tec­tuur heb­ben samen met Alter­ra een pro­mi­nen­te rol in het CPC-onder­zoek gespeeld. ”Wij heb­ben een essen­ti­ë­le bij­dra­ge gele­verd aan het uit­voe­ren en ana­ly­se­ren van mete­o­ro­lo­gi­sche metin­gen op alle schaal­ni­veaus in de stad,” zegt mede-auteur Bert van Hove van Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty. “Ook heb­ben wij belang­rij­ke bedra­ge gele­verd aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling van weers­mo­del­len om de invloed van het toe­kom­sti­ge kli­maat op het weer tot op wijk­ni­veau te voor­spel­len. Met metin­gen en models­i­mu­la­ties heb­ben we het hui­di­ge en toe­kom­sti­ge stads­kli­maat voor Neder­land­se ste­den in kaart gebracht en zijn we de pro­ces­sen die het kli­maat en ther­misch com­fort in de stad bepa­len beter gaan begrij­pen.”

Ste­de­lijk groen voor leef­baar­heid

Essen­ti­eel in het CPC-pro­ject was ook de Wage­ning­se inbreng met betrek­king tot het ont­werp van ste­de­lijk groen. Daar­bij stond de vraag cen­traal: hoe kun­nen we ste­de­lijk groen zo effec­tief moge­lijk inzet­ten om de leef­baar­heid in de stad  onder een ver­an­de­rend kli­maat met meer hit­te­stressda­gen en extre­me bui­en  te behou­den? Daar­naast is Wage­nin­gen betrok­ken bij de ont­wik­ke­ling van hand­rei­kin­gen en hulp­mid­de­len voor beleids­ma­kers en stads­ont­wik­ke­laars: om het kli­maat­be­sten­dig en water-robuust inrich­ten van de stad ‘han­den en voe­ten’ te geven (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).

Con­sor­ti­um uni­ver­si­tei­ten en ken­nis­in­stel­lin­gen

Het pro­gram­ma is uit­ge­voerd door een con­sor­ti­um van tien uni­ver­si­tei­ten en ken­nis­in­stel­lin­gen. Behal­ve uit Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty en Alter­ra bestond het con­sor­ti­um uit TNO, Del­ta­res, TU Eind­ho­ven, TU Delft, Uni­ver­si­teit Utrecht, Rad­boud Uni­ver­si­teit, Unes­co-IHE, KWR en de Uni­ver­si­teit van Amster­dam. Om ant­woor­den te geven op prak­tijk­vra­gen is nauw samen­ge­werkt met Rot­ter­dam, Den Haag, Amster­dam, Utrecht, Arn­hem, Rijs­wijk, Til­burg, Noord-Bra­bant, de STOWA, Hoog­heem­raad­schap van Del­f­land, Water­net, Water­schap Hol­land­se Del­ta, Hoog­heem­raad­schap Schie­land en de Krim­pe­ner­waard en het Del­ta­pro­gram­ma Nieuw­bouw en Her­struc­tu­re­ring.
Cli­ma­te Proof Cities is onder­deel van het nati­o­na­le onder­zoek­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat, mede gefi­nan­cierd door het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu.
 
Bron: Wage­nin­gen UR