De Groe­ne Stad geïn­spi­reerd door geslaag­de twee­de edi­tie TEDx­Zwol­le

Op 28 janu­a­ri vond de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le plaats in de Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit. Een inspi­re­ren­de dag van­uit de TED-filo­so­fie van ‘ide­as worth sprea­ding’, die dit maal in het teken stond van kli­maat­be­sten­di­ge ste­den. Veer­tien bin­nen- én bui­ten­land­se spre­kers deel­den hun visie op kli­maat, water en duur­zaam­heid met het publiek.
Thema’s
Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of juist peri­o­des van extre­me droog­te: het lijdt geen twij­fel dat ons kli­maat aan het ver­an­de­ren is. Om onze ste­den water­proof en kli­maat­be­sten­dig te maken, zijn nieu­we, slim­me oplos­sin­gen nodig. Tij­dens TEDx­Zwol­le 2015 pas­seer­de een flink aan­tal voor­lo­pers op dit gebied, de revue.
Zo liet Tra­cy Metz, jour­na­list van onder ande­re NRC Han­dels­blad, tij­dens haar TEDx­Talk een aan­tal Neder­land­se inno­va­ties zien: van het water­plein in Rot­ter­dam tot de in de Kam­pen­se stads­mu­ren inge­bouw­de water­ke­ring, die bij hoog water geac­ti­veerd kan wor­den. Ook Henk Ovink, als seni­or advi­seur ver­bon­den aan de Hur­ri­ca­ne San­dy Rebuil­ding Task For­ce in New York, zet­te aan tot den­ken met zijn ver­haal over de manier waar­op in de New York/New Jer­sey regio gewerkt wordt aan de kli­maat­be­sten­di­ge weder­op­bouw nadat de orkaan San­dy er in 2012 flink huis­hield.
Groe­ne kli­maat­be­sten­di­ge ste­den
Na de pau­ze was het woord aan Niek Roozen, inter­na­ti­o­naal ver­maard land­schaps­ar­chi­tect en mede ini­ti­a­tor van de Groe­ne Stad filo­so­fie. Hij hield een inspi­re­rend ver­haal over zijn ont­wer­pen voor groot­scha­li­ge groen­pro­jec­ten in Chi­ne­se mil­joe­nen­ste­den. Aan de hand van prach­ti­ge foto’s, hield Roozen de zaal een kant van Chi­na voor die je niet elke dag te zien krijgt. Enor­me stads­par­ken van kilo­me­ters in omtrek — in min­der dan twee jaar uit de grond gestampt- zor­gen voor een aan­zien­lij­ke ver­la­ging van het “urban heat island effect” in de druk­ke, hete ste­den. Roozens inspi­re­ren­de ver­haal wierp de vraag op of Neder­land mis­schien leren zou moe­ten trek­ken uit de Chi­ne­se aan­pak.
Deze edi­tie van TEDx­Zwol­le werd, in samen­wer­king met enke­le part­ners waar­on­der De Groe­ne Stad, geor­ga­ni­seerd door de water­schap­pen Rijn en IJs­sel, Groot Sal­land, Reest en Wie­den, Val­lei en Velu­we, Vecht­stro­men, Zui­der­zee­land, de gemeen­te Zwol­le en het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu.