Gol­f­re­gio wil groe­ne ste­den

Onlangs bracht een dele­ga­tie van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie — onder lei­ding van Doe­ke Faber — een bezoek aan Saoe­di-Ara­bië, de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten en Qatar om de Neder­land­se kan­sen te ver­ken­nen bij de ont­wik­ke­ling van ‘groe­ne ste­den’ in de Ara­bi­sche Gol­f­re­gio.

De groep omvat­te land­schaps­ar­chi­tec­ten, leve­ran­ciers van uit­gangs­ma­te­ri­aal, plant­goed, ver­ti­ca­le tui­nen en dak­tui­nen, even­als een ken­nis­in­stel­ling en de over­heid. Tij­dens het bezoek is veel ener­gie gesto­ken in het pro­du­ce­ren van één geza­men­lij­ke pro­po­si­tie rich­ting de loka­le over­he­den.

Pri­o­ri­teit aan ver­groe­nen van publie­ke ruim­ten
Met bezoe­ken aan Riyadh, Dam­mam, Abu Dha­bi, Al Ain en Doha wer­den enke­le van de snelst groei­en­de en ook rijk­ste ste­den van het Mid­den-Oos­ten aan­ge­daan. Voor alle genoem­de ste­den geldt dat zij hoge pri­o­ri­teit geven aan de ver­groe­ning van de publie­ke ruim­ten en duur­zaam bou­wen. Ech­ter, in aan­pak en sta­di­um van ont­wik­ke­ling zijn er aan­zien­lij­ke ver­schil­len.

Kracht van Neder­land
Naast con­cre­te markt­kan­sen en han­dels­con­tac­ten heeft de mis­sie ook opge­le­verd dat het raad­zaam is om in deze lan­den met één geza­men­lij­ke pro­po­si­tie aan de slag te gaan in plaats van elk afzon­der­lijk met zijn aan­bod. De kracht van Neder­land ligt in het bie­den van geïn­te­greer­de oplos­sin­gen voor de uit­da­gin­gen waar­mee men in de Gol­f­re­gio wor­stelt bij het rea­li­se­ren van groe­ne ste­den. Als fol­low-up zal een dele­ga­tie uit deze regio wor­den uit­ge­no­digd voor de Flo­ri­a­de.

In het maga­zi­ne Berich­ten Bui­ten­land van het minis­te­rie van EL&I leest u het hele ver­haal » (pagi­na 5 t/m 8)