De Groe­ne Stad geeft Work­shop op Dag van de Stad: Meer bio­di­ver­si­teit in de stad? Ja het kan!

De Stad van de Toe­komst leeft en is groen. ‘Groen’ is een belang­rijk the­ma tij­dens de Dag van de Stad, op 30 okto­ber 2017 in de Werk­spoor­ka­the­draal in Utrecht. Wel­ke plan­ten en die­ren ver­wel­ko­men we wel en wel­ke niet in de stad en voor­al: wel­ke inzet is er nodig om de gewens­te bio­di­ver­si­teit te rea­li­se­ren, wel­ke zijn de rand­voor­waar­den? Deze en der­ge­lij­ke onder­wer­pen komen aan de orde tij­dens een werk­ses­sie, geor­ga­ni­seerd  door de Stich­ting De Groe­ne Stad.
Deel­ne­mers aan de dis­cus­sie zijn in elk geval men­sen uit de weten­schap en prak­tijk, zoals Rob­bert Snep van Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research, Jac­que­li­ne Baar van Bio­my­green  en stad­s­eco­loog Mischa Cilis­sen van de gemeen­te Til­burg.  In begin­sel zijn alle bezoe­kers aan de Dag van Stad in Werk­spoor­ka­the­draal op 30 okto­ber wel­kom in het the­ma­pa­vil­joen van De Groe­ne Stad met als eni­ge restric­tie|: vol is vol. De Work­shop Bio­di­ver­si­teit begint om 14.00 uur en zal onge­veer 45 minu­ten duren. Wij hopen u daar te ont­moe­ten!