Stads- en sport­park boven­op tun­nel­dak A4

Boven­op het tun­nel­dak van de rijks­weg A4 tus­sen Delft en Schie­dam wordt ter hoog­te van Schie­dam een stads- en sport­park aan­ge­legd. De ruim­te die daar in de stad door vrij­komt, benut Schie­dam voor de rea­li­sa­tie van ener­gie­zui­ni­ge woon­wij­ken. BGSV ste­den­bouw en land­schap en Moe­der­scheim­Moo­nen Archi­tects heb­ben samen­ge­werkt aan het ont­werp van Sport­park A4. De hele […]

Nati­o­nal Geo­grap­hic publi­ceert dos­sier over het nieu­we stads­park

Nati­o­nal Geo­grap­hic Maga­zi­ne publi­ceert een uit­ge­breid dos­sier over het stads­park van de een­en­twin­tig­ste eeuw onder de titel: “The Power of Parks. How Urban Parks Are Brin­ging Natu­re Clo­se to Home.” We koes­te­ren terecht nog altijd de mooi aan­ge­leg­de stads­par­ken uit de negen­tien­de eeuw, met hun prach­ti­ge bomen en ver­zorg­de bloem­bed­den. Maar het stads­park van van­daag […]

Her­in­rich­ting Nin­oof­se Poort leidt tot 2 hec­ta­re extra groe­ne zone

Beli­ris, het Brus­sels gewest, Brus­sel Stad en Molen­beek heb­ben maan­dag het start­schot gege­ven voor de her­in­rich­ting van de Nin­oof­se Poort en de wes­te­lij­ke klei­ne ring. Dat gebeur­de met de afbraak van enke­le gebou­wen, die na de sane­ring van de ter­rei­nen plaats moe­ten maken voor een park van twee hec­ta­re. Beli­ris trekt 22 mil­joen euro uit […]

Trans­for­ma­tie Tapijn-kazer­ne Maas­tricht in open­baar park

Team Liag neemt de trans­for­ma­tie van de voor­ma­li­ge Tapijn-kazer­­ne in Maas­tricht voor zijn reke­ning. Hier­voor heeft dit team een Euro­pe­se aan­be­ste­ding gewon­nen. In dit ont­werp zijn de gebou­wen sterk met elkaar en met het park­land­schap ver­bon­den. De zicht­lij­nen van de pavil­joen­struc­tuur van het voor­ma­li­ge kazer­ne­ter­rein zijn hier­bij het uit­gangs­punt geweest. Door een ver­laagd ver­bin­dings­ge­bouw blij­ven […]

Stads­park van twee mil­joen ook in teken van men­sen­rech­ten­bron

De stad Meche­len reser­veert zo’n twee mil­joen euro voor de aan­leg van een vijf­de park in de bin­nen­stad. Dat komt op de Tin­el­si­te, een stads­ver­nieu­wings­pro­ject. De rea­li­sa­tie van het park is gepland voor 2018 en het krijgt ook een link met men­sen­rech­ten. Zo komt er een Anne Frank­boom.   Het stads­be­stuur heeft het defi­ni­tie­ve ont­werp […]

Nog te rea­li­se­ren pri­meur: onder­gronds park in New York

Naar­ma­te bij bewo­ners en bestuur­ders van ste­den het besef van nut en nood­zaak van ste­de­lij­ke ver­groe­ning beter door­dringt, zien we ook de aan­tal­len ori­gi­ne­le, bij­zon­de­re groe­ne ste­de­lij­ke con­cep­ten toe­ne­men. Maar een van de meest spec­ta­cu­lair plan­nen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes gele­den: ‘The Low­li­ne’, onder Delan­cey Street in New York’s Lower […]

Bam­boe gevels en dak hou­den Viet­na­me­se flat­be­wo­ners koel

Ho Chi Minh Stad, vroe­ger bekend als Sai­gon, is de groot­ste stad van Viet­nam en, met zijn 8 mil­joen inwo­ners, een van de gro­te­re wereld­ste­den. De stad is ‘boo­m­ing’, met alle posi­tie­ve en nega­tie­ve neven­ef­fec­ten van dien – wel­vaarts­groei, maar ook lucht­ver­vui­ling en het ver­dwij­nen van groen, dat plaats maakt voor bouw­wer­ken van aller­lei soort. […]

Het ver­nieuw­de Oos­ter­park is klaar voor de toe­komst

In gesprek met Edwin San­t­ha­gens van Buro Sant en Co Zater­dag a.s. wordt in Amster­dam de offi­ci­ë­le ope­ning van het ver­nieuw­de Oos­ter­park gevierd. Land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau Sant en Co, onder ande­re bekend van het Dak­park Rot­ter­dam en Park Fran­ken­dael in Amster­dam, heeft dit nieu­we stads­park ont­wor­pen. Land­schaps­ar­chi­tect Edwin San­t­ha­gens ver­telt enthou­si­ast over dit pro­ject ‘Ver­dub­be­ling Oos­ter­park’ waar […]

Groen ver­ko­zen boven appar­te­men­ten in Nij­me­gen

Op de hoek van de Thijm­straat en Tol­lens­straat in Nij­me­gen wordt aan­ko­men­de zater­dag een nieuw parkje geo­pend. Op de betref­fen­de loca­tie zou­den in eer­ste instan­tie nieu­we appar­te­men­ten wor­den gebouwd. Op ini­ti­a­tief van de wijk werd er uit­ein­de­lijk geko­zen voor groen. Het ont­werp van het park werd in over­leg met buurt­be­wo­ners opge­steld. Hoe het nieu­we park […]

Twaalf par­ken geno­mi­neerd voor Stads­park van het Jaar

Een jaar lang test­te tijd­schrift Roots in twaalf ver­schil­len­de ste­den de stads­par­ken. Per stad kwam daar een top drie met een win­naar uit. Iede­re win­naar werd langs een meet­lat gelegd en dat lever­de een aan­tal pun­ten op, de Roots-sco­­re. Het publiek kan tot 31 augus­tus stem­men via de web­si­te van Roots. Stem­men kan door te klik­ken […]