Berichten

Bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam wordt ter hoogte van Schiedam een stads- en sportpark aangelegd. De ruimte die daar in de stad door vrijkomt, benut Schiedam voor de realisatie van energiezuinige woonwijken.
BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects hebben samengewerkt aan het ontwerp van Sportpark A4. De hele omgeving van het Park A4 wordt vorm gegeven als ruimte voor sporters, recreanten en buurtbewoners. Het stads- en sportpark wordt ruim twee kilometer lang.
Bovenop het tunnellichaam komen vier voetbalvelden en twee handbalvelden. Doordat aan weerszijden van de tunnel betonnen luifelconstructies zijn aangebouwd, wordt de ideale breedte voor een voetbalveld bereikt. Tegelijkertijd ontstaat er plek voor meervoudig ruimtegebruik.
Aan de zuidelijke zijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage. De noordelijk gelegen luifel biedt plaats voor een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie.
Aan het tunnellichaam en tussen de opgetilde sportvelden komt een groot sportverzamelgebouw. Het gebouw voorziet in onder meer een multifunctionele sporthal, dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening en kleedruimtes. Het gebouw fungeert tevens als intermediair tussen het maaiveld en de circa zes meter hoger gelegen velden op het tunneldak. Op de eerste verdieping krijgt het gebouw een royaal terras, als verlengstuk van de horeca, met riant uitzicht over de sportvelden.
Als het ware zwevend tussen de verschillende niveaus creëert het een overgangszone tussen de beide maaivelden. “De vormgeving van het gebouw versterkt de aanwezigheid van dit niveau door de prominente expressie van dak- en terrasluifels”, aldus MoederscheimMoonen Architects.
Bron: cgconcept.be

National Geographic Magazine publiceert een uitgebreid dossier over het stadspark van de eenentwintigste eeuw onder de titel: “The Power of Parks. How Urban Parks Are Bringing Nature Close to Home.”
We koesteren terecht nog altijd de mooi aangelegde stadsparken uit de negentiende eeuw, met hun prachtige bomen en verzorgde bloembedden. Maar het stadspark van vandaag verschilt grondig van die negentiende eeuwse parken.
Parken vandaag moeten hun plaats veroveren in de stad, vaak op verlaten industrieterreinen en spoorwegemplacementen, op voormalige stortplaatsen, op bruggen en viaducten, aan de rand van autowegen of luchthavens. In alle grote steden ter wereld zijn daarvan prachtige voorbeelden te vinden, zoals de High Line in New York, Tempelhof Airport in Berlijn en Cheonggyecheon in Seoul. Of dichter bij ons, het Park Spoor Noord in Antwerpen en het Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam.
Bron: cgconcept.be

Beliris, het Brussels gewest, Brussel Stad en Molenbeek hebben maandag het startschot gegeven voor de herinrichting van de Ninoofse Poort en de westelijke kleine ring.
Dat gebeurde met de afbraak van enkele gebouwen, die na de sanering van de terreinen plaats moeten maken voor een park van twee hectare. Beliris trekt 22 miljoen euro uit voor het project, dat tegen de lente 2019 klaar moet zijn.
De Brusselse huisvestingsmaatschappij BGHM investeert een half miljoen euro in de sanering van de gronden. De afbraak van de gebouwen en de sanering van de gronden moeten tegen het einde van het jaar afgerond zijn.
Dan kan er gestart worden met de eigenlijke herinrichting van het kruispunt. Sinds de start van het project zijn reeds heel wat grondige aanpassingen gebeurd. Zo ligt het project met 107 sociale woningen niet langer in het nieuw aan te leggen park, naast het Institut Arts en Métiers. Ook de tramlijn is verlegd en loopt niet langer door het park.
Dat park zal worden aangelegd in overleg met de omwoners, zo kondigde Brussels minister voor Milieu Céline Fremault maandag aan bij de start van de werkzaamheden. Ook Beliris-voorzitter Didier Reynders, Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet, en de burgemeesters van Brussel, Yvan Mayeur, en Molenbeek, Françoise Schepmans, waren aanwezig bij de plechtigheid.

Team Liag neemt de transformatie van de voormalige Tapijn-kazerne in Maastricht voor zijn rekening. Hiervoor heeft dit team een Europese aanbesteding gewonnen.
In dit ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de paviljoenstructuur van het voormalige kazerneterrein zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven deze zichtlijnen behouden. Daarnaast fungeert dit gebouw als plint voor alle gebouwen en zorgt het voor de maximale flexibiliteit van de functies.

Openbaar park

De Tapijn-kazerne is sinds oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn gezamenlijk eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies.

De stad Mechelen reserveert zo’n twee miljoen euro voor de aanleg van een vijfde park in de binnenstad. Dat komt op de Tinelsite, een stadsvernieuwingsproject. De realisatie van het park is gepland voor 2018 en het krijgt ook een link met mensenrechten. Zo komt er een Anne Frankboom.

Alles samen raamt de stad de investering op bijna 2,5 miljoen, inclusief een kleine 300.000 euro voor de herinrichting van de Van Busleydenstraat in 2019 en net geen 145.000 euro voor de Kattenbleekstraat in 2017. Alhoewel de ruimte met zijn 1,3 hectare niet zo groot is voor een park wil Mechelen ze wel maximaal benutten, want in de omgeving is er weinig groen. Daarbij moet ze zit- en spelruimte voor de buurt zien te verzoenen met open ruimte voor de toekomstige bibliotheek en Kazerne Dossin. “Het park zal meerdere functies hebben. Bijvoorbeeld ook voor een terras van een horecazaak”, geeft schepen De Bie aan.
“Kunst meest geschikte middel”
Voor de inrichting van het park wordt uitgegaan van drie sferen. In de zone tussen de bibliotheek en het museum heeft de stad een serene sfeer voor ogen, met een rustige buitenruimte. Het is daar dat enkele gedenktekens moeten komen. Zo kiest de stad voor één universeel beeld waarin de hele thematiek van mensenrechten vervat zit.  “Kunst is het meest geschikte middel om gevoelige thema’s zoals oorlog en schendingen van mensenrechten op een ingetogen manier onder de aandacht te brengen. Het beeld ‘Nooit meer oorlog’ van de Mechelse kunstenaar Theo Blickx zal meer dan ooit op z’n plaats zijn in het Tinelpark”, stelt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).
bron: gva.be

Naarmate bij bewoners en bestuurders van steden het besef van nut en noodzaak van stedelijke vergroening beter doordringt, zien we ook de aantallen originele, bijzondere groene stedelijke concepten toenemen. Maar een van de meest spectaculair plannen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes geleden: ‘The Lowline’, onder Delancey Street in New York’s Lower Eastside. Het is/wordt het eerste ondergrondse park ter wereld, zoals de initiatiefnemers vol trots aankondigen.
Het gaat om een (al in 1948!) buiten gebruik gesteld ondergronds transport systeem. In 1908 werd de terminal bij Williamsburg Bridge onder Delancey Street geopend, voor personenvervoer (in  trolleybussen) van de Lower East Side naar Brooklyn. Veertig jaar later (als de automobilisering ergens ter wereld heeft toegeslagen, dan toch wel in New York) wordt de lijn gesloten. De deuren van de terminal gaan dicht en ruim zestig jaar lang komt er niemand  meer in de ondergrondse gangen – althans niet officieel.
Totdat in 2009 ontwerper James Ramsey, gevestigd op de Lower East Side, een spectaculair idee krijgt: een ondergronds park, juist in deze buurt die niet bekend staat om het vele groen. Samen met Dan Barasch, die zich bezighoudt met het exposeren van beeldende kunst in de New Yorkse ondergrondse, start hij het project Lowline: een ondergronds groen park, gevoed met zonne-energie.  In 2011 halen ze de kolommen van het veel gelezen blad New York Magazine en in 2012 halen ze in totaal $155.000 op bij 3300 enthousiaste supporters uit alle windstreken.
Met hulp van scholen in het gebied, vooral ook gericht op ontwerp weten de initiatiefnemers het plan geleidelijk op gang te krijgen. In 2013 komt politieke steun op gang en – we slaan een heleboel tussenliggende ontwikkelingen over – begin 2015 opent een ondergrondse expositie- en ontmoetingsruimte, The Lowline Lab, gericht op de combinatie van zonne-energie en parkaanleg. Waarmee Ramsey en Barasch een nieuwe fase ingaan: onderhandelingen met het stadsbestuur van New York en de eigenaren van het gebied onder de grond, het vervoerbedrijf, om toestemming te krijgen voor de aanleg en expoloitatie van het park. De opening staat gepland …. Voor een nader te bepalen datum in 2020.

Ho Chi Minh Stad, vroeger bekend als Saigon, is de grootste stad van Vietnam en, met zijn 8 miljoen inwoners, een van de grotere wereldsteden. De stad is ‘booming’, met alle positieve en negatieve neveneffecten van dien – welvaartsgroei, maar ook luchtvervuiling en het verdwijnen van groen, dat plaats maakt voor bouwwerken van allerlei soort.
Een spectaculaire correctie op dat beeld vonden we op de website van ‘Designboom’, het roemruchte in Milaan gevestigde webtijdschrift over ontwerpen in het algemeen en architectuur in het bijzonder. Naar een ontwerp van architectenbureau Vo Trong Nghia wordt in Ho Chi Min City een complex gerealiseerd van drie apartementengebouwen, met in totaal 720 woningen, geheel omhuld en bedekt door bamboe – bomen en planten. De drie gebouwen hebben een gemeenschappelijk dak, bovenop de 22 verdiepingen, in de vorm van een stadspark.
Bamboe is gekozen vanwege de hitteregulerende eigenschappen en de schaduw die de bloembakken met bamboeplanten de bewoners verschaffen. Bovendien dragen de groene gevels en het groene dakpark bij aan de vergroening van het stedelijk landschap in booming Ho Chi Minh Stad. Meer details en prachtige foto’s van het complex zijn te vinden op de website van de Milanese newsletter over architectuur en ontwerp Designboom.

In gesprek met Edwin Santhagens van Buro Sant en Co
Zaterdag a.s. wordt in Amsterdam de officiële opening van het vernieuwde Oosterpark gevierd. Landschapsarchitectenbureau Sant en Co, onder andere bekend van het Dakpark Rotterdam en Park Frankendael in Amsterdam, heeft dit nieuwe stadspark ontworpen.
Landschapsarchitect Edwin Santhagens vertelt enthousiast over dit project ‘Verdubbeling Oosterpark’ waar zijn bureau maar liefst 6 jaar aan werkte. ‘De ambitie? Het héle park weer toegankelijk maken voor het publiek!’
‘Wat je zag, was dat de stad het park in de loop der jaren had ingehaald. Door de groeiende populariteit en steeds grotere aantallen bezoekers was het park behoorlijk onder druk komen te staan. Nu is het park zo ingericht dat het héle gebied tot aan de Mauritskade toegankelijk wordt. In de plannen worden de gebouwen van het Tropenmuseum, het KIT en de UVA en hun groene omgeving, meer dan nu het geval is, bij het park getrokken. Santhagens: ‘Nu hebben die gebouwen allemaal hun voordeur naar de straatkant en hun achterdeur naar het park. Ons eerste idee was om dát om te draaien en vanuit daar verder te denken.’
Inspiratie Springer
Het oorspronkelijke ontwerp van Leonard Springer (1891) was een inspiratiebron voor Santhagens. Zo herstelde hij de ‘zichtlijn’, die loopt vanaf de Muziekkoepel tot aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, die in de loop der jaren was dichtgegroeid. Ook zijn er nieuwe paden gelegd en nieuwe boomsoorten als de sequioa en de parasol-den aangeplant. Dit laatste zou Springer, als liefhebber van soortenverscheidenheid in parken, hebben aangesproken. Andere veranderingen zijn wellicht minder zichtbaar. Zo is er hard gewerkt om de waterkwaliteit in de vijvers te verbeteren en is de afwatering in het park op de schop genomen.
Met de schetsen onder de arm naar Amsterdam
‘Vanaf het begin zijn de omwonenden van het Oosterpark bij de plannen betrokken geweest’, vertelt Santhagens. Met zijn schetsen onder de arm zat hij, om de vier weken, een klankbordgroep voor bestaande uit burgers die graag betrokken waren bij de renovatie van hún park. Santhagens: ‘Natuurlijk kun je nooit iederéén tevreden krijgen, maar ik vind dat we met dit ontwerp zo veel mogelijk hebben geluisterd naar de omwonenden, toch de uiteindelijke gebruikers van het park.’
Met name over het kappen van bomen, ontstond veel commotie. Van de 400 bomen die op de kaplijst stonden, hebben er uiteindelijk 300 het veld moeten ruimen. Doodzonde, volgens velen. Onvermijdelijk, volgens Santhagens: ‘Sommige stukken van het park waren zo dichtgegroeid en verwilderd, dat we wel rigoureus móesten zijn. Door bepaalde bomen te kappen, krijgen andere meer licht en lucht en kunnen zo beter tot wasdom komen. Je krijgt daardoor een vitaler bos. Maar  goed, het blijft natuurlijk altijd een vervelende boodschap, dat snap ik ook wel.’
Een walvis in het pierenbadje
Ook voor kinderen is er in het nieuwe Oosterpark straks een hoop te beleven. Zo werden er avontuurlijke speelplekken aangelegd, waar kinderen op een speelse manier met de natuur in aanraking komen. En op warme zomerdagen kan er afgekoeld worden in het opgeknapte pierenbadje, waar een grote kunststof walvis is geplaatst waar op geklommen en vanaf gegleden mag worden. Ook is in de Notenboomschool in het park één van de grootste crèches van Amsterdam geopend. Voor deze crèche wordt een gigantische openbare speelslinger gemaakt. Ook komen er nieuwe horecagelegenheden in het park. Het bestaande Hotel Arena geeft gehoor aan het advies van Sant en Co en zal een entree maken richting het park. Er zal ook een groot, verhoogd terras worden aangelegd waar ouders tot rust kunnen komen, terwijl hun kroost lekker aan het spelen is op de keien en met de waterspuiters van het bronelement. Kortom, het nieuwe Oosterpark biedt voor elk wat wils en is klaar voor de toekomst.
Extra informatie:
De herinrichting is nog niet af; tot 2018 wordt het park stapje voor stapje verder uitgebreid.
Voor zaterdag 26 september is een uitgebreid programma opgesteld met sport, spel, muziek, lezingen en rondleidingen in park en gebouwen. De activiteiten starten al om 10.00 uur.
De officiële opening vindt plaats op zaterdag 26 september om 16.45 uur bij de muziekkoepel, gevolgd door een optreden van de koperblazers van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Kijk voor uitgebreide programma-informatie op http://bit.ly/1F0oQI3.
 
 
Hier enkele impressies van het nieuw ingerichte park:


 

Op de hoek van de Thijmstraat en Tollensstraat in Nijmegen wordt aankomende zaterdag een nieuw parkje geopend.
Op de betreffende locatie zouden in eerste instantie nieuwe appartementen worden gebouwd. Op initiatief van de wijk werd er uiteindelijk gekozen voor groen. Het ontwerp van het park werd in overleg met buurtbewoners opgesteld. Hoe het nieuwe park gaat heten is nog niet bekend. Omwonenden mochten stemmen op hun favoriete naam. 27 mei neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Een jaar lang testte tijdschrift Roots in twaalf verschillende steden de stadsparken. Per stad kwam daar een top drie met een winnaar uit. Iedere winnaar werd langs een meetlat gelegd en dat leverde een aantal punten op, de Roots-score.

Het publiek kan tot 31 augustus stemmen via de website van Roots. Stemmen kan door te klikken op het park van uw keuze en vervolgens te klikken op ‘vind ik leuk’. Al deze ‘likes’ worden bij elkaar opgeteld (100%) en per park wordt het percentage stemmers berekend. De percentages worden omgezet in punten en deze worden bij de Roots-score opgeteld. De uitslag wordt bekendgemaakt in het oktobernummer van Roots. Onder de stemmers worden jaarabonnementen op Roots verloot.

Genomineerde parken zijn:
– Het Stadspark, Maastricht
– Hoge Vucht, Breda
– Beatrixpark, Almere
– Abraham Ledeboerpark, Enschede
– Stadspark, Groningen
– Griftpark, Utrecht
– Volkspark de Goffert, Nijmegen
– Het Engelse Werk, Zwolle
– Vondelpark, Amsterdam
– Landgoed Clingendael, Den Haag
– Kralingse Bos, Rotterdam
– Park Sonsbeek, Arnhem