Het ver­nieuw­de Oos­ter­park is klaar voor de toe­komst

In gesprek met Edwin San­t­ha­gens van Buro Sant en Co
Zater­dag a.s. wordt in Amster­dam de offi­ci­ë­le ope­ning van het ver­nieuw­de Oos­ter­park gevierd. Land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau Sant en Co, onder ande­re bekend van het Dak­park Rot­ter­dam en Park Fran­ken­dael in Amster­dam, heeft dit nieu­we stads­park ont­wor­pen.
Land­schaps­ar­chi­tect Edwin San­t­ha­gens ver­telt enthou­si­ast over dit pro­ject ‘Ver­dub­be­ling Oos­ter­park’ waar zijn bureau maar liefst 6 jaar aan werk­te. ‘De ambi­tie? Het héle park weer toe­gan­ke­lijk maken voor het publiek!’
‘Wat je zag, was dat de stad het park in de loop der jaren had inge­haald. Door de groei­en­de popu­la­ri­teit en steeds gro­te­re aan­tal­len bezoe­kers was het park behoor­lijk onder druk komen te staan. Nu is het park zo inge­richt dat het héle gebied tot aan de Mau­rits­ka­de toe­gan­ke­lijk wordt. In de plan­nen wor­den de gebou­wen van het Tro­pen­mu­se­um, het KIT en de UVA en hun groe­ne omge­ving, meer dan nu het geval is, bij het park getrok­ken. San­t­ha­gens: ‘Nu heb­ben die gebou­wen alle­maal hun voor­deur naar de straat­kant en hun ach­ter­deur naar het park. Ons eer­ste idee was om dát om te draai­en en van­uit daar ver­der te den­ken.’
Inspi­ra­tie Sprin­ger
Het oor­spron­ke­lij­ke ont­werp van Leo­nard Sprin­ger (1891) was een inspi­ra­tie­bron voor San­t­ha­gens. Zo her­stel­de hij de ‘zicht­lijn’, die loopt van­af de Muziek­koe­pel tot aan het Konink­lijk Insti­tuut voor de Tro­pen, die in de loop der jaren was dicht­ge­groeid. Ook zijn er nieu­we paden gelegd en nieu­we boom­soor­ten als de sequioa en de para­sol-den aan­ge­plant. Dit laat­ste zou Sprin­ger, als lief­heb­ber van soor­ten­ver­schei­den­heid in par­ken, heb­ben aan­ge­spro­ken. Ande­re ver­an­de­rin­gen zijn wel­licht min­der zicht­baar. Zo is er hard gewerkt om de water­kwa­li­teit in de vij­vers te ver­be­te­ren en is de afwa­te­ring in het park op de schop geno­men.
Met de schet­sen onder de arm naar Amster­dam
‘Van­af het begin zijn de omwo­nen­den van het Oos­ter­park bij de plan­nen betrok­ken geweest’, ver­telt San­t­ha­gens. Met zijn schet­sen onder de arm zat hij, om de vier weken, een klank­bord­groep voor bestaan­de uit bur­gers die graag betrok­ken waren bij de reno­va­tie van hún park. San­t­ha­gens: ‘Natuur­lijk kun je nooit iederéén tevre­den krij­gen, maar ik vind dat we met dit ont­werp zo veel moge­lijk heb­ben geluis­terd naar de omwo­nen­den, toch de uit­ein­de­lij­ke gebrui­kers van het park.’
Met name over het kap­pen van bomen, ont­stond veel com­mo­tie. Van de 400 bomen die op de kap­lijst ston­den, heb­ben er uit­ein­de­lijk 300 het veld moe­ten rui­men. Dood­zon­de, vol­gens velen. Onver­mij­de­lijk, vol­gens San­t­ha­gens: ‘Som­mi­ge stuk­ken van het park waren zo dicht­ge­groeid en ver­wil­derd, dat we wel rigou­reus móes­ten zijn. Door bepaal­de bomen te kap­pen, krij­gen ande­re meer licht en lucht en kun­nen zo beter tot was­dom komen. Je krijgt daar­door een vita­ler bos. Maar  goed, het blijft natuur­lijk altijd een ver­ve­len­de bood­schap, dat snap ik ook wel.’
Een wal­vis in het pie­ren­bad­je
Ook voor kin­de­ren is er in het nieu­we Oos­ter­park straks een hoop te bele­ven. Zo wer­den er avon­tuur­lij­ke speel­plek­ken aan­ge­legd, waar kin­de­ren op een speel­se manier met de natuur in aan­ra­king komen. En op war­me zomer­da­gen kan er afge­koeld wor­den in het opge­knap­te pie­ren­bad­je, waar een gro­te kunst­stof wal­vis is geplaatst waar op geklom­men en van­af gegle­den mag wor­den. Ook is in de Noten­boom­school in het park één van de groot­ste crè­ches van Amster­dam geo­pend. Voor deze crè­che wordt een gigan­ti­sche open­ba­re speelslin­ger gemaakt. Ook komen er nieu­we hore­ca­ge­le­gen­he­den in het park. Het bestaan­de Hotel Are­na geeft gehoor aan het advies van Sant en Co en zal een entree maken rich­ting het park. Er zal ook een groot, ver­hoogd ter­ras wor­den aan­ge­legd waar ouders tot rust kun­nen komen, ter­wijl hun kroost lek­ker aan het spe­len is op de kei­en en met de water­spui­ters van het bron­ele­ment. Kort­om, het nieu­we Oos­ter­park biedt voor elk wat wils en is klaar voor de toe­komst.
Extra infor­ma­tie:
De her­in­rich­ting is nog niet af; tot 2018 wordt het park stap­je voor stap­je ver­der uit­ge­breid.
Voor zater­dag 26 sep­tem­ber is een uit­ge­breid pro­gram­ma opge­steld met sport, spel, muziek, lezin­gen en rond­lei­din­gen in park en gebou­wen. De acti­vi­tei­ten star­ten al om 10.00 uur.
De offi­ci­ë­le ope­ning vindt plaats op zater­dag 26 sep­tem­ber om 16.45 uur bij de muziek­koe­pel, gevolgd door een optre­den van de koper­bla­zers van het Neder­lands Phil­har­mo­nisch Orkest.
Kijk voor uit­ge­brei­de pro­gram­ma-infor­ma­tie op http://bit.ly/1F0oQI3.
 
 
Hier enke­le impres­sies van het nieuw inge­rich­te park: