Trans­for­ma­tie Tapijn-kazer­ne Maas­tricht in open­baar park

Team Liag neemt de trans­for­ma­tie van de voor­ma­li­ge Tapijn-kazer­ne in Maas­tricht voor zijn reke­ning. Hier­voor heeft dit team een Euro­pe­se aan­be­ste­ding gewon­nen.
In dit ont­werp zijn de gebou­wen sterk met elkaar en met het park­land­schap ver­bon­den. De zicht­lij­nen van de pavil­joen­struc­tuur van het voor­ma­li­ge kazer­ne­ter­rein zijn hier­bij het uit­gangs­punt geweest. Door een ver­laagd ver­bin­dings­ge­bouw blij­ven deze zicht­lij­nen behou­den. Daar­naast fun­geert dit gebouw als plint voor alle gebou­wen en zorgt het voor de maxi­ma­le flexi­bi­li­teit van de func­ties.

Open­baar park

De Tapijn-kazer­ne is sinds okto­ber 2013 offi­ci­eel in eigen­dom van de Uni­ver­si­teit Maas­tricht, de Pro­vin­cie Lim­burg en de gemeen­te Maas­tricht. De uni­ver­si­teit en pro­vin­cie zijn geza­men­lijk eige­naar van de gebou­wen, de gemeen­te van de onbe­bouw­de ruim­te. De betrok­ken par­tij­en heb­ben in dia­loog met de stad een lan­ge­ter­mijn­vi­sie voor het gebied opge­steld: het gebied wordt getrans­for­meerd tot open­baar park en de gebou­wen wor­den bestemd voor onder­wijs en onder­zoek en daar­aan gere­la­teer­de func­ties.