Nati­o­nal Geo­grap­hic publi­ceert dos­sier over het nieu­we stads­park

Nati­o­nal Geo­grap­hic Maga­zi­ne publi­ceert een uit­ge­breid dos­sier over het stads­park van de een­en­twin­tig­ste eeuw onder de titel: “The Power of Parks. How Urban Parks Are Brin­ging Natu­re Clo­se to Home.”
We koes­te­ren terecht nog altijd de mooi aan­ge­leg­de stads­par­ken uit de negen­tien­de eeuw, met hun prach­ti­ge bomen en ver­zorg­de bloem­bed­den. Maar het stads­park van van­daag ver­schilt gron­dig van die negen­tien­de eeuw­se par­ken.
Par­ken van­daag moe­ten hun plaats ver­o­ve­ren in de stad, vaak op ver­la­ten indu­strie­ter­rei­nen en spoor­weg­em­pla­ce­men­ten, op voor­ma­li­ge stort­plaat­sen, op brug­gen en via­duc­ten, aan de rand van auto­we­gen of lucht­ha­vens. In alle gro­te ste­den ter wereld zijn daar­van prach­ti­ge voor­beel­den te vin­den, zoals de High Line in New York, Tem­pel­hof Air­port in Ber­lijn en Che­ong­gy­e­che­on in Seoul. Of dich­ter bij ons, het Park Spoor Noord in Ant­wer­pen en het Cul­tuur­park Wes­ter­gas­fa­briek in Amster­dam.
Bron: cgconcept.be