Stads­park van twee mil­joen ook in teken van men­sen­rech­ten­bron

De stad Meche­len reser­veert zo’n twee mil­joen euro voor de aan­leg van een vijf­de park in de bin­nen­stad. Dat komt op de Tin­el­si­te, een stads­ver­nieu­wings­pro­ject. De rea­li­sa­tie van het park is gepland voor 2018 en het krijgt ook een link met men­sen­rech­ten. Zo komt er een Anne Frank­boom.

Alles samen raamt de stad de inves­te­ring op bij­na 2,5 mil­joen, inclu­sief een klei­ne 300.000 euro voor de her­in­rich­ting van de Van Bus­ley­den­straat in 2019 en net geen 145.000 euro voor de Kat­ten­bleek­s­traat in 2017. Alhoe­wel de ruim­te met zijn 1,3 hec­ta­re niet zo groot is voor een park wil Meche­len ze wel maxi­maal benut­ten, want in de omge­ving is er wei­nig groen. Daar­bij moet ze zit- en spel­ruim­te voor de buurt zien te ver­zoe­nen met open ruim­te voor de toe­kom­sti­ge bibli­o­theek en Kazer­ne Dos­sin. “Het park zal meer­de­re func­ties heb­ben. Bij­voor­beeld ook voor een ter­ras van een hore­ca­zaak”, geeft sche­pen De Bie aan.
“Kunst meest geschik­te mid­del”
Voor de inrich­ting van het park wordt uit­ge­gaan van drie sfe­ren. In de zone tus­sen de bibli­o­theek en het muse­um heeft de stad een sere­ne sfeer voor ogen, met een rus­ti­ge bui­ten­ruim­te. Het is daar dat enke­le gedenk­te­kens moe­ten komen. Zo kiest de stad voor één uni­ver­seel beeld waar­in de hele the­ma­tiek van men­sen­rech­ten ver­vat zit.  “Kunst is het meest geschik­te mid­del om gevoe­li­ge thema’s zoals oor­log en schen­din­gen van men­sen­rech­ten op een inge­to­gen manier onder de aan­dacht te bren­gen. Het beeld ‘Nooit meer oor­log’ van de Mechel­se kun­ste­naar Theo Blickx zal meer dan ooit op z’n plaats zijn in het Tin­el­park”, stelt sche­pen van Cul­tuur Björn Sif­fer (Groen).
bron: gva.be