Bam­boe gevels en dak hou­den Viet­na­me­se flat­be­wo­ners koel

Ho Chi Minh Stad, vroe­ger bekend als Sai­gon, is de groot­ste stad van Viet­nam en, met zijn 8 mil­joen inwo­ners, een van de gro­te­re wereld­ste­den. De stad is ‘boo­m­ing’, met alle posi­tie­ve en nega­tie­ve neven­ef­fec­ten van dien – wel­vaarts­groei, maar ook lucht­ver­vui­ling en het ver­dwij­nen van groen, dat plaats maakt voor bouw­wer­ken van aller­lei soort.
Een spec­ta­cu­lai­re cor­rec­tie op dat beeld von­den we op de web­si­te van ‘Design­boom’, het roem­ruch­te in Mil­aan geves­tig­de web­tijd­schrift over ont­wer­pen in het alge­meen en archi­tec­tuur in het bij­zon­der. Naar een ont­werp van archi­tec­ten­bu­reau Vo Trong Nghia wordt in Ho Chi Min City een com­plex gere­a­li­seerd van drie apar­te­men­ten­ge­bou­wen, met in totaal 720 wonin­gen, geheel omhuld en bedekt door bam­boe — bomen en plan­ten. De drie gebou­wen heb­ben een gemeen­schap­pe­lijk dak, boven­op de 22 ver­die­pin­gen, in de vorm van een stads­park.
Bam­boe is geko­zen van­we­ge de hit­te­re­gu­le­ren­de eigen­schap­pen en de scha­duw die de bloem­bak­ken met bam­boeplan­ten de bewo­ners ver­schaf­fen. Boven­dien dra­gen de groe­ne gevels en het groe­ne dak­park bij aan de ver­groe­ning van het ste­de­lijk land­schap in boo­m­ing Ho Chi Minh Stad. Meer details en prach­ti­ge foto’s van het com­plex zijn te vin­den op de web­si­te van de Mila­ne­se news­let­ter over archi­tec­tuur en ont­werp Design­boom.