Nog te rea­li­se­ren pri­meur: onder­gronds park in New York

Naar­ma­te bij bewo­ners en bestuur­ders van ste­den het besef van nut en nood­zaak van ste­de­lij­ke ver­groe­ning beter door­dringt, zien we ook de aan­tal­len ori­gi­ne­le, bij­zon­de­re groe­ne ste­de­lij­ke con­cep­ten toe­ne­men. Maar een van de meest spec­ta­cu­lair plan­nen dateert, als plan, alweer van een jaar of zes gele­den: ‘The Low­li­ne’, onder Delan­cey Street in New York’s Lower East­si­de. Het is/wordt het eer­ste onder­grond­se park ter wereld, zoals de ini­ti­a­tief­ne­mers vol trots aan­kon­di­gen.
Het gaat om een (al in 1948!) bui­ten gebruik gesteld onder­gronds trans­port sys­teem. In 1908 werd de ter­mi­nal bij Wil­li­ams­burg Brid­ge onder Delan­cey Street geo­pend, voor per­so­nen­ver­voer (in  trol­ley­bus­sen) van de Lower East Side naar Brook­lyn. Veer­tig jaar later (als de auto­mo­bi­li­se­ring ergens ter wereld heeft toe­ge­sla­gen, dan toch wel in New York) wordt de lijn geslo­ten. De deu­ren van de ter­mi­nal gaan dicht en ruim zes­tig jaar lang komt er nie­mand  meer in de onder­grond­se gan­gen – althans niet offi­ci­eel.
Tot­dat in 2009 ont­wer­per James Ram­sey, geves­tigd op de Lower East Side, een spec­ta­cu­lair idee krijgt: een onder­gronds park, juist in deze buurt die niet bekend staat om het vele groen. Samen met Dan Barasch, die zich bezig­houdt met het expo­se­ren van beel­den­de kunst in de New York­se onder­grond­se, start hij het pro­ject Low­li­ne: een onder­gronds groen park, gevoed met zon­ne-ener­gie.  In 2011 halen ze de kolom­men van het veel gele­zen blad New York Maga­zi­ne en in 2012 halen ze in totaal $155.000 op bij 3300 enthou­si­as­te sup­por­ters uit alle wind­stre­ken.
Met hulp van scho­len in het gebied, voor­al ook gericht op ont­werp weten de ini­ti­a­tief­ne­mers het plan gelei­de­lijk op gang te krij­gen. In 2013 komt poli­tie­ke steun op gang en – we slaan een hele­boel tus­sen­lig­gen­de ont­wik­ke­lin­gen over – begin 2015 opent een onder­grond­se expo­si­tie- en ont­moe­tings­ruim­te, The Low­li­ne Lab, gericht op de com­bi­na­tie van zon­ne-ener­gie en park­aan­leg. Waar­mee Ram­sey en Barasch een nieu­we fase ingaan: onder­han­de­lin­gen met het stads­be­stuur van New York en de eige­na­ren van het gebied onder de grond, het ver­voer­be­drijf, om toe­stem­ming te krij­gen voor de aan­leg en expo­loi­ta­tie van het park. De ope­ning staat gepland …. Voor een nader te bepa­len datum in 2020.