D66 en Groen­Links Amers­foort die­nen ini­ti­a­tief­voor­stel stads­land­bouw in

e frac­ties van D66 en Groen Links Amers­foort heb­ben geza­men­lijk een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend inza­ke stads­land­bouw. Door de hui­di­ge eco­no­mi­sche reces­sie lig­gen bouw­ter­rei­nen vaak voor lan­ge­re tijd braak. Die zijn dan te gebrui­ken voor bij­voor­beeld groen­te­teelt. Maar land­bouw in de stad kan ook op daken en muren van gebou­wen, of zelfs in leeg­staan­de kan­toor­pan­den.

Hier­voor is wel toe­stem­ming nodig, al dan niet in de vorm van een tij­de­lij­ke wij­zi­ging van bestem­mings­plan­nen; dat kost geld en men vraagt of dit tegen een lager tarief kan voor vrij­wil­li­ge orga­ni­sa­ties. Dit speelt onder meer bij tuin­park­ver­e­ni­ging Tuin­park Laak­zij­de, die grond van pro­ject­ont­wik­ke­laar Schoon­der­beek in bruik­leen heeft. Vele tien­tal­len wijk­be­wo­ners telen daar groen­ten, doen aan natuur­ont­wik­ke­ling, ont­moe­ting en ont­haas­ting en ver­gro­ten het natuur­be­sef en de soci­a­le samen­hang in de wijk. Betrok­ke­nen bij Laak­zij­de wil­len dit jaar nog star­ten met een proef met stads­land­bouw, gedra­gen door de wijk.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Stad Amers­foort