Dag van de Stads­land­bouw

Op don­der­dag 8 maart 2012 vindt in Alme­re de Dag van de Stads­land­bouw plaats. De Dag van de Stads­land­bouw is het eer­ste nati­o­na­le plat­form waar in breed per­spec­tief de kan­sen en knel­pun­ten van stads­land­bouw in Neder­land uit­een wor­den gezet. De dag gaat in op de vraag of en hoe stads­land­bouw kan inspe­len op de behoef­ten van Neder­land­se ste­den (op het gebied van o.a. groen, gezond­heid, ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en eco­no­mie).

De dag is bestemd voor gemeen­ten en pro­vin­cies, onder­ne­mers, de food- en agro sec­tor, retail­be­drij­ven, groen­voor­zien-ers,  cate­raars, woning­cor­po­ra­ties, pro­ject­ont­wik­ke­laars en ove­ri­ge par­tij­en die pro­fes­si­o­neel bij het the­ma betrok­ken zijn.

Dit lan­de­lij­ke con­gres wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met onder meer het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit, Net­werk Plat­te­land, het Nicis Insti­tu­te en het Ont­wik­kel­cen­trum Stads­land­bouw Alme­re.

Key­no­te spre­ker Way­ne Roberts
De Cana­de­se auteur Way­ne Roberts is wereld­wijd befaamd als voed­sel­stra­te­gie ana­list en staat bekend als de drij­ven­de kracht ach­ter de Tor­on­to Food Poli­cy Coun­cil. Spe­ci­aal voor de Dag van de Stads­land­bouw komt hij naar Neder­land. Hij zal advi­se­ren over de rol van over­he­den bij stads­land­bouw en inzicht geven hoe stads­land­bouw in bre­der kader in gemeen­te­lijk beleid inge­bed kan wor­den.

Exclu­sie­ve bestuur­ders­bij­een­komst
Voor bestuur­ders van gemeen­ten en pro­vin­cies vindt er in de och­tend een spe­ci­a­le bestuur­ders­bij­een­komst plaats. Bestuur­ders van gemeen­ten en pro­vin­cies gaan hier, met inbreng van des­kun­di­gen, die­per in op een aan­tal vraag­stel­lin­gen rond­om Stads­land­bouw.

Stads­land­bouw Inno­va­tie Award 2012
Onder­ne­mers wor­den deze dag bij­zon­der uit­ge­daagd om mee te din­gen naar de eer­ste Stads­land­bouw Inno­va­tie Award. Deze sti­mu­le­rings­prijs is bedoeld voor onder­ne­mers en ande­re ini­ti­a­tief­ne­mers die een cre­a­tief, inno­ve­rend en inspi­re­rend idee heb­ben voor een stads­land­bouw pro­ject in Neder­land.

Naast een ple­nair deel bestaat het pro­gram­ma uit prak­tijk- en inspi­ra­tie­ses­sies en een streek­markt.

Enke­le thema’s die aan bod komen zijn:
•         Biedt stads­land­bouw kan­sen of is het niet meer dan een hype?
•         Waar­om is stads­land­bouw inte­res­sant voor de stad en haar bewo­ners?
•         Wel­ke beleids­doe­len kan het hel­pen rea­li­se­ren?
•         Wat is de rol van de over­heid om ont­wik­ke­lin­gen van de grond te krij­gen?
•         Ideeën genoeg, maar hoe komt een eco­no­misch duur­za­me finan­cie­ring tot stand?
•         Wat voor soort onder­ne­mer wordt er gevraagd en wel­ke rol heeft deze?

Spre­kers tij­dens de dag zijn onder ande­re:
•         Anne­ma­rie Jor­rits­ma-Leb­bink, bur­ge­mees­ter van Alme­re
•         Jan Fer­wer­da, alge­meen direc­teur PLUS Retail
•         Car­los Faes, oprichter/eigenaar Phi­lips Fruit­tuin
•         Anne­mie­ke Fon­tein, hoofd land­schaps­ar­chi­tec­tuur gemeen­te Rot­ter­dam
•         Riek Bak­ker, ste­den­bouw­kun­di­ge
•         Lenie Dwars­huis-Van de Beek, lid Peri­U­r­ban Plat­form Euro­pe
•         Anne­ke Ammer­laan, voed­sel­des­kun­di­ge

Meer infor­ma­tie
• www.dagvandestadslandbouw.nl
• Rabo­bank reikt Stads­land­bouw Award 2012 uit  »