Veel belang­stel­ling voor Dag van de Stads­land­bouw

Op 8 maart vond in Alme­re de eer­ste Dag van de Stads­land­bouw plaats.  Met ruim 350 bezoe­kers heeft de dag laten zien dat er veel belang­stel­ling voor het the­ma bestaat en dat stads­land­bouw in Neder­land nu als seri­eus feno­meen op de kaart is gezet. Deze groei­en­de, mas­sie­ve bewe­ging wordt steeds meer geïntegreerd in het regu­lie­re voed­sel­sys­teem.

De aan­pak van ini­ti­a­tie­ven over­al in het land is heel divers. Belang­rijk hier­bij is het vin­den van de juis­te balans tus­sen pas­sie en eco­no­mie. Bur­ge­mees­ter Jor­rits­ma noem­de de ambi­tie van Alme­re om ver­schil­len­de stads­land­bouw pro­jec­ten ver­der uit te wer­ken, mede gezien de kan­di­da­tuur voor de Flo­ri­a­de van 2022.

Les­sen uit Tor­on­to: uit­gaan van de behoef­ten van de stad
Way­ne Roberts, de drij­ven­de kracht ach­ter de Tor­on­to Food Poli­cy Coun­cil (TFPC), heeft in zijn bij­dra­gen laten zien dat stads­land­bouw ini­ti­a­tie­ven het best tot hun recht komen wan­neer zij uit­gaan van de behoef­ten en urgen­ties van de stad. Zij kun­nen hel­pen doe­len op het gebied van gezond­heid, ste­de­lij­ke ver­nieu­wing, soci­aal-maat­schap­pe­lij­ke inte­gra­tie, groen en duur­zaam­heid te rea­li­se­ren. De TFPC heeft veel posi­tie­ve invloed gehad op het beleid het ima­go van de stad. Het dwingt tal van ver­schil­len­de par­tij­en bij elkaar te komen en con­cre­te afspra­ken te maken. Hier­mee heeft het de slag­kracht om voed­sel en stads­land­bouw als doel­tref­fend mid­del in te zet­ten om zo te komen tot een meer leef­ba­re, vita­le en kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge stad.

Inte­gra­le visie
Tij­dens een apar­te bestuur­ders­bij­een­komst is geble­ken, dat om de poten­tie van voed­sel en stads­land­bouw voor de stad waar te maken, het nodig is de ener­gie en ini­ti­a­tie­ven van bur­gers en onder­ne­mers de ruim­te te geven en stap­pen te zet­ten. Ook is orga­ni­se­rend ver­mo­gen nodig om ver­bin­din­gen te maken en door te pak­ken (zoals OSA in Alme­re). Het vraagt van over­he­den een die­nen­de in plaats van regis­se­ren­de rol. Het is belang­rijk dat ste­den scherp in beeld bren­gen voor wel­ke uit­da­gin­gen ze staan en waar land­bouw en voed­sel een bij­dra­ge aan kan leve­ren. Een inte­gra­le visie met een hoog ambi­tie­ni­veau werkt ver­bin­dend, richt de aan­dacht en zorgt ervoor dat het mak­ke­lij­ker wordt voor par­tij­en om kans­rij­ke func­tie­com­bi­na­ties te iden­ti­fi­ce­ren.  Ken­nis­ont­wik­ke­ling en –uitwisseling in en tus­sen ste­den werkt ver­snel­lend.

Wol­lef­op­pen­groen & Co win­naar Rabo­bank Stads­land­bouw Award 2012
Aan het eind van de dag vond de ver­kie­zing plaats van de eer­ste Rabo­bank Stads­land­bouw Inno­va­tie Award. Deze sti­mu­le­rings­prijs is bedoeld voor onder­ne­mers en ande­re ini­ti­a­tief­ne­mers die een cre­a­tief, inno­ve­rend en inspi­re­rend idee heb­ben voor een stads­land­bouw pro­ject in Neder­land. Uit een totaal van 41 inzen­din­gen heb­ben 3 fina­lis­ten hun idee voor de jury kun­nen pre­sen­te­ren. Het pro­ject Wol­lef­op­pen­groen & co uit Rot­ter­dam is tot win­naar ver­ko­zen en heeft de prijs in ont­vangst geno­men.

Dag van de Stads­land­bouw 2013
De vol­gen­de Dag van de Stads­land­bouw zal plaats­vin­den op don­der­dag 7 maart 2013. Meer infor­ma­tie hier­over is te vin­den op:  www.dagvandestadslandbouw.nl.

Dit lan­de­lij­ke con­gres is geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met o.a. het Ont­wik­kel­cen­trum Stads­land­bouw Alme­re (OSA), het Minis­te­rie van EL&I, Rabo­bank, Wage­nin­gen UR, Net­werk Plat­te­land, CAH Alme­re en Nicis Insti­tu­te.