Stads­land­bouw is de nieu­we trend in open­baar groen

Een zelf­pluk­tuin in het stads­park, moes­tuin­tjes in de plant­soe­nen. Steeds meer gemeen­ten maken ruim­te voor ‘stadslandbouw’, de pro­duc­tie van groen­te en fruit in moes­tui­nen, par­ken en ach­ter­tuin­tjes voor con­sump­tie door bewo­ners.

In Zwol­le spoort Groen­Links het col­le­ge aan om met stads­land­bouw aan de slag te gaan. Het past in de ambi­tie van Zwol­le om bewo­ners meer bij het groen­on­der­houd te betrek­ken, zegt frac­tie­voor­zit­ter Rana Berends. “Wij den­ken dat Zwol­le daar als stad voor open staat. Er is hier ook al een club men­sen actief in Tran­si­ti­on Town Zwol­le, een loka­le duur­zaam­heids­be­we­ging.”

Ver­bin­ding stad en plat­te­land
“In Culem­borg is de stads­boer­de­rij Caets­ha­ge aan­ge­legd, in Eind­ho­ven zijn drie stads­poor­ten aan­ge­bracht als ver­bin­ding tus­sen plat­te­land en stad, in Mep­pel is veel aan­dacht voor beleef­boer­de­rij­en, in Amster­dam vin­den onder de para­plu van Far­ming the City veel ini­ti­a­tie­ven plaats. Kort­om, stads­land­bouw leeft in Neder­land. Helaas ont­breekt Zwol­le nog in het rij­tje van gemeen­tes die actief bezig zijn met stads­land­bouw”, aldus Groen­Links.

Pluk­fruit
De par­tij stelt voor dat de gemeen­te stads­land­bouw een plaats geeft in het groen­be­leid. Op kor­te ter­mijn zou de gemeen­te pluk­fruit­bo­men kun­nen plan­ten. Reac­tie van het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders op de schrif­te­lij­ke vra­gen heeft de par­tij nog niet gekre­gen.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Bin­nen­lands Bestuur »

Bron:
Bin­nen­lands Bestuur

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.