Utrecht onder­zoekt stads­land­bouw in leeg­staan­de kan­to­ren

De pro­vin­cie Utrecht gaat onder­zoe­ken of de vele leeg­staan­de kan­to­ren en braak­lig­gen­de bedrij­ven­ter­rei­nen in de pro­vin­cie kun­nen wor­den gebruikt voor stads­land­bouw.

Leeg­stand van kan­to­ren is in Utrecht net als elders een groot pro­bleem. Zo’n 15 pro­cent van de kan­to­ren staat leeg. In som­mi­ge gemeen­ten is dat per­cen­ta­ge zelfs twee­maal zo hoog, zoals in Nieu­we­gein en Sticht­se Vecht.

Ken­ni­sa­te­lier
Op vrij­dag 25 mei vindt het ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Groen in Cri­sis­tijd’ plaats. Dit ken­ni­sa­te­lier speelt onder meer in op groe­ne invul­lin­gen van leeg­stand. De cen­tra­le vraag tij­dens deze bij­een­komst is hoe en van­uit wel­ke rol­len over­heid, bedrijfs­le­ven, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en bur­gers kun­nen samen­wer­ken aan groe­ne oplos­sin­gen voor maat­schap­pe­lij­ke opga­ven.


Bron:
Refor­ma­to­risch Dag­blad