Stads­land­bouw brengt stad en plat­te­land bij elkaar

Vol­waar­di­ge land­bouw­be­drij­ven in een ste­de­lij­ke omge­ving zijn van meer­waar­de voor zowel boe­ren, bur­gers als de stad. Een stads­boer­de­rij kan recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den bie­den dicht bij huis. Kin­de­ren kun­nen er met eigen ogen zien waar de melk van­daan komt en hoe aard­ap­pe­len groei­en. Inkom­sten uit land­schaps­be­heer en direc­te ver­koop van ver­se pro­duc­ten zijn voor­de­len voor de boer. Ook kan stads­land­bouw voor­zien in drin­gen­de ste­de­lij­ke behoef­ten zoals kin­der­op­vang en goed­ko­per stads­groen. Onder­zoe­kers van Wage­nin­gen UR heb­ben op ini­ti­a­tief van het minis­te­rie van LNV de kan­sen voor stads­land­bouw in kaart gebracht