Stu­die­reis Stads­land­bouw in New York

Van 3 t/m 7 okto­ber 2012 orga­ni­se­ren Wage­nin­gen UR en Trip­works Stu­die­rei­zen een stads­land­bouw stu­die­reis naar New York. Het doel van de reis is ken­nis­ma­ken met een afwis­se­len­de reeks van ver­schil­len­de typen stads­land­bouw pro­jec­ten in New York, de doel­stel­lin­gen en ach­ter­gron­den ervan en de per­so­nen die deze ini­ti­a­tie­ven moge­lijk maken.

Inter­na­ti­o­naal gezien geldt New York als één van de belang­rijk­ste voor­lo­pers op het gebied van stads­land­bouw. De stad kent hon­der­den, vaak gere­nom­meer­de ini­ti­a­tie­ven, vari­ë­rend van stads­boer­de­rij­en, ‘com­mu­ni­ty gar­dens’, school­pro­jec­ten en dak­tui­nen. Pro­jec­ten die tij­dens de reis wor­den bezocht zijn o.a. Brook­lyn Gran­ge, Added Value, East New York Farms, River­park Farm, het Sto­ne Barns Cen­ter for Food and Agri­cul­tu­re en het Glyn­wood Insti­tu­te for Sustai­na­ble Food and Far­ming. Aan bod komen de visie en erva­rin­gen van stads­boe­ren, aan­spre­ken­de onder­ne­mers en de voor­lo­pers namens betrok­ken orga­ni­sa­ties die nu met stads­land­bouw bezig zijn (zoals GrowNYC). Daar­naast wordt inge­gaan op de rol van de over­heid bij stads­land­bouw- en voedselprogramma’s zoals Food­Works NYC, GreenThumb, School­Food en het Green Infra­struc­tu­re Plan.

Enke­le thema’s die aan bod komen zijn:
—          Gemeen­te­lijk beleid: visie, doel­stel­lin­gen en rol van de over­heid
—          Onder­ne­mer­schap, ren­ta­bi­li­teit en soci­aal-eco­no­mi­sche effec­ten
—          Rol en func­tie van diver­se (pri­va­te) orga­ni­sa­ties
—          Soci­a­le doel­stel­lin­gen en pro­jec­ten (gezond­heid, buur­t­ont­wik­ke­ling) en schoolprojecten/educatie
—          Peri-urba­ne ont­wik­ke­lin­gen: stad-omme­land rela­ties en rol van boe­ren in de stads­rand­zo­ne
—          Afzet en dis­tri­bu­tie
—          Ruim­te­lijk-pla­no­lo­gi­sche inpas­sing; duur­zaam­heid, kli­maat
—          Dak­tui­nen (opzet, ont­wik­ke­ling, rand­voor­waar­den)

Deze stu­die­reis is bestemd voor:
—          Bestuur­ders en amb­te­na­ren namens gemeen­ten en pro­vin­cies
—          Woning­cor­po­ra­ties, pro­ject­ont­wik­ke­laars en bouw­be­drij­ven
—          Archi­tec­ten, land­schaps­ar­chi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen en pla­no­lo­gen
—          Onder­wijs- en oplei­dings­in­sti­tu­ten, ken­nis­cen­tra
—          De agro-food sec­tor en (groe­ne) retail­be­drij­ven
—          Orga­ni­sa­ties en belan­gen­groe­pen op het gebied van gezond­heid en voe­ding

Klik hier voor meer infor­ma­tie »