Rabo­bank reikt Stads­land­bouw Award 2012 uit

Rabo­bank daagt onder­ne­mers uit om mee te din­gen naar de eer­ste Rabo  Stads­land­bouw Award 2012. Deze prijs zal wor­den uit­ge­reikt tij­dens de eer­ste nati­o­na­le Dag van de Stads­land­bouw op 8 maart aan­staan­de in Alme­re. Deze sti­mu­le­rings­prijs is bedoeld voor onder­ne­mers en ande­re ini­ti­a­tief­ne­mers die een cre­a­tief, inno­ve­rend en inspi­re­rend idee heb­ben voor een stads­land­bouw pro­ject in Neder­land.

De Rabo Award win­naar zal naast lan­de­lij­ke bekend­heid ook een mana­ge­ment­sup­port­tra­ject ter waar­de van € 2.500,- ont­van­gen.

Doel­groep en cri­te­ria
Naast (agra­risch) onder­ne­mers is de Rabo Award ook bedoeld voor ande­re ini­ti­a­tief­ne­mers op het gebied van stads­land­bouw, zoals wijk- en buurt­ver­e­ni­gin­gen, scho­len, pro­ject­ont­wik­ke­laars, archi­tec­ten, etc.. Zowel pro­jec­ten die al (deels) in uit­voe­ring zijn als concepten/ ideeën hier­voor, komen voor de Rabo Award in aan­mer­king.
Het gaat hier­bij om ini­ti­a­tie­ven die spe­ci­fiek in een stad plaats­vin­den en om pro­jec­ten in de stads­rand­zo­ne (met een direc­te, weder­ke­ri­ge rela­tie met de nabij­ge­le­gen stad). De inzen­din­gen wor­den beoor­deeld op een aan­tal voor stads­land­bouw rele­van­te cri­te­ria, zoals aan­dacht voor:
•        Voed­sel en voed­sel­stra­te­gie
•        Stad <-> Land rela­ties
•        Nieu­we keten­con­cep­ten
•        Groe­ne gebieds­ont­wik­ke­ling
•        Onder­ne­mer­schap en ren­ta­bi­li­teit
•        Groen in en om de stad
•        Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie
•        Gezond­heid en maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­ling
•        Duur­zaam­heid, loka­le kring­lo­pen en kli­maat

Naast aan­dacht voor de doel­groep van het ini­ti­a­tief, wordt in het bij­zon­der geke­ken naar het onder­ne­mings­mo­del en naar de wij­ze van finan­cie­ring.

Inzen­din­gen en jure­ring
Tot en met vrij­dag 2 maart 2012 kun­nen ini­ti­a­tie­ven inge­zon­den wor­den. De inzen­din­gen wor­den beoor­deeld door een onaf­han­ke­lij­ke, des­kun­di­ge com­mis­sie. Op basis van de voor­se­lec­tie wor­den 3 onder­ne­mers uit­ge­no­digd om tij­dens de Dag van de Stads­land­bouw hun ini­ti­a­tief te pre­sen­te­ren. Op basis van deze pre­sen­ta­tie zal de jury een win­naar kie­zen.

De Dag van de Stads­land­bouw 2012
De Dag van de Stads­land­bouw is het eer­ste nati­o­na­le plat­form waar in breed per­spec­tief de kan­sen en knel­pun­ten van stads­land­bouw in Neder­land uit­een wor­den gezet. U ont­moet onder­ne­mers, over­he­den en ander direct betrok­ke­nen en wis­selt met elkaar van gedach­te over de vraag hoe stads­land­bouw kan inspe­len op de behoef­ten van de stad. Dit plat­form wordt onder­steund door het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, Wage­nin­gen UR, Ont­wik­kel­cen­trum Stads­land­bouw Alme­re, Nicis Insti­tu­te, Net­werk Plat­te­land en Rabo­bank.

Kijk voor meer infor­ma­tie op: www.dagvandestadslandbouw.nl