Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]

Loka­le poli­tie­ke par­tij wil groe­ne speel­plek­ken sti­mu­le­ren

Afge­lo­pen week heeft de gemeen­te­raad van Sint-Michiels­­ge­s­­tel het beleids­plan speel­tuin­voor­zie­nin­gen bespro­ken en goed­ge­keurd. De gemeen­te­raad heeft met name gespro­ken over de aan­dacht van groe­ne speel­plek­ken voor kin­de­ren en over de aan­dacht voor de wij­ze waar­op bur­gers bij de aan­leg en het onder­houd van de speel­voor­zie­nin­gen (kun­nen) wor­den betrok­ken. Deze items waren onder­be­licht in het beleids­plan. […]

Natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter in Zoe­ter­meer wint lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken

De twee­de edi­tie van de lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag voor Duur­za­me Groe­ne Speel­plek­ken is gewon­nen door natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter uit de nieu­we wijk Oos­ter­heem in Zoe­ter­meer. De belo­ning was een che­que van € 10.000. Een eer­vol­le ver­mel­ding was er voor de Mon­tes­so­ri­school De Wild­zang uit Lely­stad, voor het speel-en buurt­plein in de wijk De Kamp. Zij ont­vin­gen […]

Inte­res­san­te gast­spre­kers bij Prijs­uit­rei­king Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

Dr. Anne­lies Henstra, men­sen­rech­ten­ju­ris­te en ini­ti­a­tief­neem­ster van het pro­ject Kin­der­recht op natuur, Dr. Agnes van den Berg, seni­or onder­zoe­ker bij Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Peter Der­k­sen, direc­teur van de stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag zijn de gast­spre­kers bij de prijs­uit­rei­king van de Ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken. De prijs­uit­rei­king wordt gehou­den op de dag van de Open­ba­re Ruim­te in de […]

Geen tegels meer, want groe­ne speel­plek­ken zijn in

Geen saaie tegels meer, maar strui­ken, boom­stam­men en water. Kin­de­ren moe­ten meer de natuur in. Beest­jes ont­dek­ken, met laars­jes in de plas­sen stap­pen. Vies wor­den mag en een keer val­len is heus niet erg. Groe­ne speel­plek­ken zijn er tegen­woor­dig te over. Ook op basis­scho­len zijn de scho­len steeds vaker groen inge­richt.  Lees het vol­le­di­ge ver­haal […]

Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken

Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000. Het bes­te ont­werp van­uit scho­len, BSO’s en […]

Nieu­we prijs­vraag voor ont­werp duur­za­me groe­ne speel­plek­ken van start

Zoals toen­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Ger­da Ver­burg tij­dens de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2009 al aan­kon­dig­de, er komt een nieu­we prijs­vraag voor “Duurzame groe­ne speel­plek­ken”. Het  betreft het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kwa­li­ta­tie­ve hoog­waar­di­ge, duur­za­me open­ba­re of semi-open­­ba­­re speel­plek, inclu­sief school­plei­nen of speel­ge­le­gen­heid voor instel­lin­gen voor kin­der­op­vang, BSO, instel­lin­gen voor jeug­di­ge gehan­di­cap­ten etc. De prijs­vraag […]

Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken gaf extra impuls

Het aan­tal natuur­rij­ke bui­ten­ruim­tes bij scho­len en kin­der­op­vang, open­ba­re natuur­speel­plaat­sen en speel­bos­sen is de laat­ste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de lan­de­lij­ke ont­werp­wed­strijd voor ‘groene speel­plek­ken’ van het minis­te­rie van LNV, Enten­te Flo­ra­le en Plant Publi­ci­ty Hol­land. Het win­nen­de ont­werp ver­an­der­de een pro­bleem (water­over­last) in een kans voor avon­tuur­lijk spe­len en […]

Ruim ander­hal­ve ton voor groe­ne speel­plek­ken in Apel­doorn en Elst

In het Apel­doorn­se stads­park Berg en Bos en in de nieuw­bouw­wijk ‘Westeraam’ in Elst (Over­be­tu­we) komen Cool Natu­re plek­ken. De groe­ne speel­plaat­sen wor­den gere­a­li­seerd in het kader van het gelijk­na­mi­ge sub­si­die­plan van pro­vin­cie Gel­der­land. De pro­vin­cie maakt het pro­ject in Apel­doorn moge­lijk met een sub­si­die van € 63.600 euro. Het pro­ject in ‘Westeraam’ ont­vangt een […]

Prak­tijk­voor­beel­den groe­ne speel­plek­ken

Het Bel­gi­sche Steun­punt Jeugd bezocht deze zomer groe­ne speel­plek­ken in Vlaan­de­ren, maar ook in Ber­lijn. De bruik­ba­re ideeën, tips en visies van scho­len zijn gebun­deld. Vind je dat een school­speel­plaats meer kan zijn dan enkel een saai tegel­plein? Denk je aan een groe­ne inrich­ting van een speel­plaats? Bekijk dan  eens de nieu­we prak­tijk­voor­beel­den van Steun­punt […]