Inte­res­san­te gast­spre­kers bij Prijs­uit­rei­king Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

Dr. Anne­lies Henstra, men­sen­rech­ten­ju­ris­te en ini­ti­a­tief­neem­ster van het pro­ject Kin­der­recht op natuur, Dr. Agnes van den Berg, seni­or onder­zoe­ker bij Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Peter Der­k­sen, direc­teur van de stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag zijn de gast­spre­kers bij de prijs­uit­rei­king van de Ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken.

De prijs­uit­rei­king wordt gehou­den op de dag van de Open­ba­re Ruim­te in de Expo Hou­ten in Hou­ten en begint om 14.00 uur. Belang­stel­len­den kun­nen de prijs­uit­rei­king bij­wo­nen door zich aan te mel­den op de web­si­te van de Dag voor de Open­ba­re Ruim­te en tij­dens de regi­stra­tie­pro­ce­du­re de optie lezin­gen­pro­gram­ma Groe­ne Speel­plek­ken om 14 uur aan­vin­ken.

Recht op natuur
De reso­lu­tie van de Ver­e­nig­de Naties “Kinderrecht op Natuur” en de impli­ca­ties daar­van voor de speel­plek­ken van kin­de­ren, vor­men het onder­werp van de toe­spraak van Anne­lies Henstra. Agnes van den Berg geeft een toe­lich­ting op recen­te onder­zoe­ken naar het belang van groe­ne speel­plek­ken voor kin­de­ren. Peter Der­k­sen legt het ver­band tus­sen boom­feest­dag en het spe­len­de kind en maakt ook de  win­naars van de CO2  Bomen­prijs bekend. Jury­voor­zit­ter Leen­dert Koudstaal geeft een toe­lich­ting op de geno­mi­neer­de ont­wer­pen.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De prijs­vraag voor het ont­wer­pen van duur­za­me groe­ne speel­plek­ken is een ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land en het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en wordt gehou­den onder auspiciën van Enten­te Flo­ra­le Neder­land. De geno­mi­neer­de ont­wer­pen wor­den op bei­de beurs­da­gen van de Dag Open­ba­re Ruim­te (12 en 13 okto­ber) ten­toon­ge­steld.

Voor nade­re infor­ma­tie

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.