Loka­le poli­tie­ke par­tij wil groe­ne speel­plek­ken sti­mu­le­ren

Afge­lo­pen week heeft de gemeen­te­raad van Sint-Michiels­ges­tel het beleids­plan speel­tuin­voor­zie­nin­gen bespro­ken en goed­ge­keurd. De gemeen­te­raad heeft met name gespro­ken over de aan­dacht van groe­ne speel­plek­ken voor kin­de­ren en over de aan­dacht voor de wij­ze waar­op bur­gers bij de aan­leg en het onder­houd van de speel­voor­zie­nin­gen (kun­nen) wor­den betrok­ken. Deze items waren onder­be­licht in het beleids­plan.

Ook de loka­le poli­tie­ke par­tij Dorps­goed heeft tij­dens deze ver­ga­de­ring aan­dacht gevraagd voor groe­ne speel­plek­ken. In het beleids­plan is met name aan­dacht voor speel­ter­rei­nen met toe­stel­len, de zoge­noem­de ‘grij­ze’ speel­plek­ken. Deze toe­stel­len zijn vaak duur, fan­ta­sie­loos, onder­houds­ge­voe­lig en waar­voor groen dient te wij­ken. Tege­lij­ker­tijd nodi­gen som­mi­ge speel­ter­rei­nen en toe­stel­len niet uit tot bewe­gen. Om deze reden heeft Dorps­goed aan­dacht voor de groe­ne speel­plek gevraagd. 
 
Groe­ne speel­plek­ken
Speel­plek­ken die­nen te vol­doen aan de behoef­ten van kin­de­ren: uit­da­ging tot inten­sief bewe­gen, zoals klim­men, ren­nen, etc, rus­tig ergens kun­nen zit­ten, ver­stop­pen, ver­an­de­ring en ver­an­der­baar­heid van de omge­ving en waar­schijn­lijk het belang­rijk­ste het erva­ren van grond, water, zon en wind. De groe­ne speel­plek heeft al deze zaken te bie­den. In Sint-Michiels­ges­tel, en in Neder­land, zijn steeds min­der plek­ken die hier­aan vol­doen. Uit onder­zoek blijkt zelfs dat de groei van de omvang van onze kin­de­ren mede te dan­ken is aan het gebrek aan groe­ne speel­plek­ken. Groe­ne speel­plek­ken nodi­gen meer uit tot bewe­gen dan ‘grij­ze’ speel­plek­ken. De groe­ne speel­plek heeft dan ook vele zaken te bie­den en sluit tevens zeer goed aan bij het stre­ven naar een groe­ne gemeen­te!

Kos­ten­voor­deel van een groe­ne speel­plek
De kos­ten voor een groe­ne speel­plek zijn ook een belang­rijk voor­deel, zeker in deze tij­den van bezui­ni­gin­gen. De aan­leg van een groe­ne speel­plek is niet gra­tis en dient goed te wor­den over­dacht, maar deze is zeker goed­ko­per dan het vol­stop­pen van een ter­rein met de meest luxe klim­toe­stel­len, wel­ke ver­vol­gens niet wor­den gebruikt. Daar­naast is met name met betrek­king tot het onder­houd veel geld te ver­die­nen.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Thuis in het Nieuws

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.