Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker.

Boven­dien staat na vier jaar het natuur­lijk spe­len weer vol­op in de belang­stel­ling, waar­door Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel er van over­tuigd is dat in de toe­komst nieu­we ini­ti­a­tie­ven voor natuur­lijk spe­len zul­len blij­ven. De ken­nis omtrent de aan­leg, onder­houd, beheer et cete­ra die in de afge­lo­pen peri­o­de is opge­daan, is gebun­deld in een aan­tal facts­heets.

Samen­wer­ken aan jeugd en groen
In een spe­ci­a­le hand­rei­king voor gemeen­ten zijn inspi­re­ren­de voor­beel­den te vin­den hoe van­uit de gemeen­te de rela­tie tus­sen jeugd en groen ver­sterkt kan wor­den. Hoe zet je een loca­le samen­wer­king op, hoe zorg je voor de pro­jectuit­voe­ring en hoe betrek je de bewo­ners bij het pro­ces. Ook vind je tips voor de nodi­ge ver­an­ke­ring in beleid en orga­ni­sa­tie.

Down­load hier de hand­rei­king »

Bron:
Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel / Straat­beeld