Nieu­we prijs­vraag voor ont­werp duur­za­me groe­ne speel­plek­ken van start

Zoals toen­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Ger­da Ver­burg tij­dens de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2009 al aan­kon­dig­de, er komt een nieu­we prijs­vraag voor “Duurzame groe­ne speel­plek­ken”. Het  betreft het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kwa­li­ta­tie­ve hoog­waar­di­ge, duur­za­me open­ba­re of semi-open­ba­re speel­plek, inclu­sief school­plei­nen of speel­ge­le­gen­heid voor instel­lin­gen voor kin­der­op­vang, BSO, instel­lin­gen voor jeug­di­ge gehan­di­cap­ten etc.

De prijs­vraag wordt opnieuw geor­ga­ni­seerd onder auspiciën van de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land en onder­steund door het minis­te­rie van  Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en Plant Publi­ci­ty Hol­land. De bro­chu­re met regle­ment en cri­te­ria is nu beschik­baar.
Het inge­zon­den ont­werp dient uiter­lijk in 2012 daad­wer­ke­lijk gere­a­li­seerd te zijn. Het inzen­den van ont­wer­pen die van­af 1 janu­a­ri 2008 zijn gere­a­li­seerd of momen­teel wor­den uit­ge­voerd is even­eens toe­ge­staan. De inzend­ter­mijn sluit op 24 juni 2011.

Vrij spe­len in het groen
De doel­stel­ling van deze prijs­vraag is het onder de aan­dacht bren­gen van het belang van vrij spe­len in en met het groen en dan spe­ci­aal voor kin­de­ren in de leef­tijds­groep 4 – 12 jaar.

En daar­bij het sti­mu­le­ren van het ver­ant­woord en cre­a­tief ont­wer­pen en aan­leg­gen van duur­za­me groe­ne speel­plek­ken die zowel peda­go­gi­sche als eco­lo­gi­sche kwa­li­teit heb­ben en de kin­de­ren aan­spre­ken. De doel­groep wordt gevormd door allen die bij de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te zijn betrok­ken.

Nog veel te wei­nig aan­dacht
Uit­gangs­punt  voor het ini­ti­a­tief tot deze ont­werp­wed­strijd is dat in het gemeen­te­lijk groen–  en speel­ruim­te­be­leid veel­al te wei­nig aan­dacht wordt geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lijk gezond­heid van de kin­de­ren in hun gemeen­te. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. In deze edi­tie wordt ook het spe­len op een groen school­plein en groe­ne speel­ge­le­gen­heid bij BSO en ande­re instel­lin­gen nadruk­ke­lijk mee geno­men

Jure­ring
De jure­ring vindt  eind juni plaats. Uit de inzen­din­gen wor­den eerst een aan­tal ont­wer­pen geno­mi­neerd. Uit deze nomi­na­ties wordt dan de uit­ein­de­lij­ke win­naar ver­ko­zen.
De uit­slag wordt in okto­ber 2011 offi­ci­eel bekend­ge­maakt. Alle geno­mi­neer­de ont­wer­pen    wor­den gebun­deld in een bro­chu­re.

Vak­ju­ry
De vak­ju­ry is samen­ge­steld uit de diver­se dis­ci­pli­nes: van­uit het kind, gemeen­te­lij­ke inbed­ding (gemeenten/woningcorporaties), vei­lig­heid en aan­leg en onder­houd. De vak­ju­ry bestaat uit:
Voor­zit­ter is Leen­dert Koudstaal (direc­teur Ele­men­Tree)
Van­uit het Kind
Josi­ne van den Bogaard (beleids­ad­vi­seur bou­wen en wonen GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond)
Kees Both (Stich­ting Oase/Springzaad), Wil­ly Leuf­gen (Stich­ting Oase/Springzaad), Sig­run Lobst (Speel­der­nis)
Aanleg/onderhoud/veiligheid
Ton van Dalen (Boom­kwe­ke­rij Huver­ba BV)
Hen­ri van Son (Hen­ri van Son Tuin­dien­sten)
Rick Spa­link (Rep­con BV)
Gemeen­te­lij­ke inbed­ding
Leen­dert Koudstaal (coördinator Ele­men­Tree en advi­seur Gemeen­te Den Haag)
Daniel Mol (Bureau Mol Don­kers en Pro­ject­lei­der Woon­om­ge­ving, Woning­cor­po­ra­tie Ves­tia)

Infor­ma­tie en aan­mel­den
De bro­chu­re met cri­te­ria en regle­ment kan wor­den aan­ge­vraagd bij het secre­ta­ri­aat van de Prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, per e‑mail info@ententeflorale.nl of tele­fo­nisch 0172 236269

Bro­chu­re down­lo­a­den »