Ruim ander­hal­ve ton voor groe­ne speel­plek­ken in Apel­doorn en Elst

In het Apel­doorn­se stads­park Berg en Bos en in de nieuw­bouw­wijk ‘Westeraam’ in Elst (Over­be­tu­we) komen Cool Natu­re plek­ken. De groe­ne speel­plaat­sen wor­den gere­a­li­seerd in het kader van het gelijk­na­mi­ge sub­si­die­plan van pro­vin­cie Gel­der­land. De pro­vin­cie maakt het pro­ject in Apel­doorn moge­lijk met een sub­si­die van € 63.600 euro. Het pro­ject in ‘Westeraam’ ont­vangt een sub­si­die van € 90.000.

De sub­si­die voor Berg en Bos wordt ver­leend in het kader van het Gel­ders Actie­plan Reces­sie, bedoeld om de werk­ge­le­gen­heid in Gel­der­land te sti­mu­le­ren en effec­ten van de reces­sie tegen te gaan.

Doel­stel­ling Cool Natu­re Over­be­tu­we
Doel­stel­ling van het pro­ject Cool Natu­re Over­be­tu­we is het rea­li­se­ren van een natuur­lij­ke speel­plek voor de jeugd in de hele Over­be­tu­we met aan­dacht voor natuur- en mili­eu edu­ca­tie. Moge­lijk wor­den ook jon­ge­ren betrok­ken bij het beheer van de speel­plek. Samen met een ont­werp­bu­reau mogen scho­len, omwo­nen­den en toe­kom­sti­ge gebrui­kers naden­ken over de inrich­ting van de speel­plaats. De gemeen­te hoopt dat de rea­li­sa­tie van de natuur­lij­ke speel­plek in 2011 een feit is.

Spe­len met de natuur
Cool Natu­re biedt kin­de­ren op een natuur­lij­ke manier een uit­da­gen­de omge­ving waar­in spe­len als van­zelf gaat. Kin­de­ren bou­wen hier­door meer fysie­ke weer­stand op, komen tot rust en ont­wik­ke­len moto­ri­sche vaar­dig­he­den, zo blijkt uit onder­zoek. Tra­di­ti­o­ne­le speels­toe­stel­len wor­den ver­van­gen door ste­nen, zand, water en tak­ken.

Kli­maat­func­tie
Cool Natu­re is ook onder­deel van een nieu­we manier van de omge­ving inrich­ten met het oog op kli­maats­ver­an­de­ring. Door de kli­maat­ver­an­de­ring komen er meer peri­o­des met hevi­ge regen­val en droog­te. Daar­om is het nodig om — in het bij­zon­der in de ste­de­lij­ke omge­ving — plek­ken te heb­ben waar water­op­vang moge­lijk is en waar water kan wor­den bewaard om te gebrui­ken voor dro­ge peri­o­des. De gro­te speel­plek­ken moe­ten ook plaat­sen wor­den waar het koel is in peri­o­des van hit­te en moe­ten die­nen als een groe­ne buf­fer is die het leef­kli­maat gezond houdt. Het pro­ject Cool Natu­re is een goe­de sti­mu­lans geweest om het the­ma groen en water in de stad op de kaart te zet­ten.

Gemeen­ten nu aan zet
Inmid­dels wor­den er in Gel­der­land diver­se speel­plek­ken aan­ge­legd of zijn gere­a­li­seerd met een sti­mu­le­rings­sub­si­die. De sub­si­die­pot is nu leeg. De pro­vin­cie hoopt dat gemeen­ten nu het stok­je gaan over­ne­men en zelf meer natuur­lij­ke speel­plek­ken gaan aan­leg­gen. Meer infor­ma­tie over Cool Natu­re is te vin­den op de web­si­te: www.gelderland.nl en www.coolnature.nl.

Bron:
Straat­beeld