Natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter in Zoe­ter­meer wint lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken

De twee­de edi­tie van de lan­de­lij­ke ont­werp­prijs­vraag voor Duur­za­me Groe­ne Speel­plek­ken is gewon­nen door natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter uit de nieu­we wijk Oos­ter­heem in Zoe­ter­meer. De belo­ning was een che­que van € 10.000. Een eer­vol­le ver­mel­ding was er voor de Mon­tes­so­ri­school De Wild­zang uit Lely­stad, voor het speel-en buurt­plein in de wijk De Kamp. Zij ont­vin­gen een kunst­werk van glas, ver­vaar­digd door de Ita­li­aan­se mees­ter­glas­bla­zer Gerar­do Car­di­na­le.

De ont­werp­prijs­vraag duur­za­me groe­ne speel­plek­ken is een ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land en het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en wordt gehou­den onder auspiciën van de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

De jury, onder voor­zit­ter­schap van de direc­teur van de stich­ting Ele­men­Tree, Leen­dert Koudstaal, was samen­ge­steld uit de dis­ci­pli­nes peda­go­gie, gezond­heid (GGD), vei­lig­heid, woning­cor­po­ra­tie, land­schaps­ar­chi­tec­tuur, aan­leg en onder­houd en beplan­ting. 
 
37 inzen­din­gen
Uit­ein­de­lijk beoor­deel­de de jury 37 inge­zon­den ont­wer­pen, waar­van er negen voor de ver­kie­zing van het bes­te ont­werp wer­den geno­mi­neerd. Zij ont­vin­gen alle een cer­ti­fi­caat. De prij­zen wer­den uit­ge­reikt door de direc­teur van de stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag, Peter Der­k­sen.

Kwa­li­teit en durf
Jury­voor­zit­ter Koudstaal noem­de de kwa­li­teit van de inzen­din­gen hoog. “Kwaliteit en durf zijn de sleu­tel­woor­den als het gaat om de twee­de edi­tie van de prijs­vraag Groe­ne Duur­za­me Speel­plek­ken”, aldus Koudstaal. “Opvallend waren de ‘realistische ont­wer­pen’, met een goe­de balans tus­sen beplan­ting en (natuur­lij­ke) speel­ele­men­ten, en de ‘integrale ont­wer­pen’ met een gecom­bi­neer­de func­tie van park en school. Bij­na de helft van het aan­tal inzen­din­gen kwam voor reke­ning van scho­len, die al dan niet in samen­wer­king met gemeen­ten school­plei­nen wis­ten om te vor­men tot prach­ti­ge groe­ne speel­wei­den met vaak inno­va­tie­ve vond­sten”. Vol­gens Koudstaal voer­de inno­va­tie ook de boven­toon in de groep van niet-geno­mi­neer­den.  De jury meent dat er vol­op kan­sen lig­gen, mede op ter­rei­nen met door toe­doen van de eco­no­mi­sche cri­sis stil­ge­val­len bouw­pro­jec­ten. Maar ook bestaan­de par­ken en volks­tuin­com­plexen kun­nen een wezen­lij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de kwa­li­teit van bui­ten spe­len. “Insteek moet te allen tij­de de ‘Qua­li­ty of Life’ zijn, zo zei Koudstaal. “Het is van groot belang dat kin­de­ren opgroei­en in een pret­ti­ge leef­om­ge­ving waar­in ze ener­gie en cre­a­ti­vi­teit vol­op kwijt kun­nen. Deze prijs­vraag levert daar con­creet een bij­dra­ge aan.” Als aan­dachts­pun­ten voor een volg­de edi­tie van de ont­werp­prijs­vraag noem­de de jury­voor­zit­ter de ste­den­bouw­kun­di­ge samen­hang en land­schap­pe­lij­ke inpas­sing waar­bij woon­wij­ken met natuur­lij­ke speel­plek­ken cen­traal staan.

De win­naar
In haar oor­deel over de win­nen­de natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter zegt de jury onder meer: “De speel­plek sluit goed aan bij de woon­wijk en de bestaan­de groen­struc­tuur. De toe­gan­ke­lijk­heid is goed en de lig­ging cen­traal. Omdat de speel­plek grenst aan een druk bezoch­te pro­me­na­de is veel aan­dacht besteed aan infor­meel toe­zicht. De Vrij­bui­ter is een prach­tig voor­beeld van hoe in kor­te tijd van­uit het niets iets prach­tigs kan ver­rij­zen, mede door sup­port van de gemeen­te Zoe­ter­meer”. Het ont­werp is van de hand van Hen­ry van Hoof van het Inge­ni­eurs­bu­reau Zoe­ter­meer. Opdracht­ge­ver is de gemeen­te Zoe­ter­meer.

Onder­wijs­fi­lo­so­fie is omge­zet
Over de speel- en buurt­speel­plek bij de Mon­tes­so­ri­school De Wild­zang in Lely­stad zegt de jury onder­meer: “De geko­zen opzet en de uit­wer­king er van maken deze groe­ne speel­plek echt tot een tuin voor de men­sen zelf, waar ieder­een in deze buurt ple­zier van heeft. Veel waar­de­ring heeft de jury voor de wij­ze waar­op de onder­wijs­fi­lo­so­fie is omge­zet in de tuin/buitenruimte. Hier­door is het nieu­we ter­rein rond de school zo ont­wor­pen dat alle kin­de­ren in hun eigen staat van ont­wik­ke­ling een spel­vorm kun­nen vin­den. De jury is lovend over de par­ti­ci­pa­tie van zowel de ouders en de leer­krach­ten als ook de actie­ve rol van de kin­de­ren zelf”. Het ont­werp is van Don­ker­Groen uit Sneek in samen­wer­king met. Mon­tes­so­rie­school De Wild­zang. Opdracht­ge­ver is de gemeen­te Lely­stad.

Naast de bekroon­de speel­plek­ken De Vrij­bui­ter en Wild­zang wer­den nog zeven ont­wer­pen geno­mi­neerd:

  • Natuur­speel­plek Zui­der­park, Den Haag; Ont­werp: Jan Ver­burg, Inge­ni­eurs­bu­reau gem. Den Haag; opdracht­ge­ver Dienst Stads­be­heer
  • Het Ter­r­rap­lein, OBS Wou­ter­tje Pie­ter­se, Lei­den; Ont­werp: Design­stu­dio Van Gin­ne­ken, Lei­den; Opdracht­ge­ver OBS Wou­ter­tje Pie­ter­se, Lei­den
  • Natuur­speel­plek De Weij­ver, Hoog­woud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deven­ter, Opdracht­ge­ver: gemeen­te Opmeer
  • Tor­tel­tuin, Peter Peter­sen­school, Haren, Ont­werp: Wen­dy Schuur­man samen met ouders en Leer­krach­ten Peter Peter­sen­school; Opdracht­ge­ver: Peter Peter­sen­school, Haren
  • Natuur­lij­ke Speel­plek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Bui­ten­kans par­ti­ci­pa­tie­ve groen­pro­jec­ten, Mar­leen van Til­burg; Opdracht­ge­ver: Gemeen­te Leeu­war­den; in het kader van het lan­de­lijk pro­ject “Modder aan je broek” van  Land­schaps­be­heer Neder­land.
  • Het plein van gere­for­meer­de basis­school ’t Schrij­ver­tje, Apel­doorn; Ont­werp: Kar­ten Orth van de gemeen­te Apel­doorn en Paul van Eerd (buro Bui­ten­ruim­te) i.s.m.de school; Opdracht­ge­ver: basis­school ’t Schrij­ver­tje.

Bel­gië
Zelfs van­uit Bel­gië was er belang­stel­ling voor de ont­werp­prijs­vraag en het lever­de zelfs een nomi­na­tie op voor Jeugd­site te Alve­rin­ge. Het werd ont­wor­pen door Jean-François Van den Abeele, Els Hui­gens en Eve­ly­ne Fiers van Fris in het land­schap in samen­wer­king met  Mozaiek uit Gent; Opdracht­ge­vers waren Pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren en Gemeen­te  Alve­rin­gem.

Down­load de bro­chu­re ‘Wie ont­werpt de meest kind­vrien­de­lij­ke groe­ne duur­za­me speel­plek »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.