Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken

Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000.

Het bes­te ont­werp van­uit scho­len, BSO’s en instel­lin­gen voor jeug­dig gehan­di­cap­ten wordt beloond met een kunst­ob­ject. De uit­ein­de­lij­ke win­naar van de prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken wordt bekend­ge­maakt tij­dens de officiële prijs­uit­rei­king op 12 okto­ber op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De prijs­vraag is een van Plant Publi­ci­ty Hol­land, het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

 

De geno­mi­neer­den zijn:

 • Natuur­speel­plek Zui­der­park, Den Haag; Ont­werp: Jan Ver­burg, Inge­ni­eurs­bu­reau Gem. Den Haag; opdracht­ge­ver Dienst Stads­be­heer
 • Het Ter­r­rap­lein, OBS Wou­ter­tje Pie­ter­se, Lei­den; Ont­werp: Design­stu­dio Van Gin­ne­ken, Lei­den; Opdracht­ge­ver OBS Wou­ter­tje Pie­ter­se, Lei­den
 • Het Groe­ne Eiland, OBS De Wiek­slag, Voorst; Ont­werp: Hel­een Eshuis, Inhet­Wild, Voorst, Opdracht­ge­ver: Gemeen­te Voorst.
 • Natuur­speel­plek De Weij­ver, Hoog­woud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deven­ter, Opdracht­ge­ver: Gemeen­te Opmeer
 • School- en Buurt­plein in De Kamp, Lely­stad; Ont­werp: Don­ker­Groen, Sneek i.s.m. Mon­te­so­rie­school De Wild­zang, Lely­stad; Opdracht­ge­ver: Gemeen­te Lely­stad
 • Tor­tel­tuin, Peter Peter­sen­school, Haren, Ont­werp: Ouders en Leer­krach­ten Peter Peter­sen­school; Opdracht­ge­ver: Peter Peter­sen­school, Haren
 • Natuur­speel­plek De Vrij­bui­ter, Oostheem, Zoe­ter­meer, Ont­wer­per Hen­ry van Hoof, Inge­ni­eurs­bu­reau Zoe­ter­meer; Opdracht­ge­ver: Gemeen­te Zoe­ter­meer
 • Jeugd­site te Alve­rin­gem (B); Ont­wer­per: Jean-François Van den Abeele, Els Hui­gens en Eve­ly­ne Fiers van Fris in het land­schap i.s.m. Mozaiek, Gent (B); Opdracht­ge­vers: Pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren en Gemeen­te  Alveringem(B)
 • Natuur­lij­ke Speel­plek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Bui­ten­kans par­ti­ci­pa­tie­ve groen­pro­jec­ten, Mar­leen van Til­burg; Opdracht­ge­ver: Gemeen­te Leeu­war­den; in het kader van het lan­de­lijk pro­ject “Modder aan je broek” van  Land­schaps­be­heer Neder­land.
 • Het plein van gere­for­meer­de basis­school ’t Schrij­ver­tje, Apel­doorn; Ont­werp: Kar­ten Orth van de gemeen­te Apel­doorn en Paul van Eerd (buro Bui­ten­ruim­te) i.s.m.de school; Opdracht­ge­ver: basis­school ’t Schrij­ver­tje

Hoge kwa­li­teit
De voor­zit­ter van de jury Leen­dert Koudstaal, direc­teur van stich­ting Ele­men­Tree, is enthou­si­ast over de kwa­li­teit van de inzen­din­gen. Het was niet een­vou­dig om tot de uit­ein­de­lij­ke nomi­na­ties te komen er was dus veel con­cur­ren­tie.

Koudstaal con­sta­teert dat er in deze edi­tie op vrij­wel alle in de prijs­vraag gestel­de cri­te­ria meer aan­dacht voor met name het beheer, veel­al samen met kin­de­ren en ook voor de vei­lig­heid. “We heb­ben zeer rea­lis­ti­sche ont­wer­pen gezien, met balans in beplan­ting en (natuur­lij­ke) speel­aan­lei­din­gen. Opval­lend waren enke­le mooie inte­gra­le ont­wer­pen waar­bij ver­schil­len­de func­ties in par­ken of rond scho­len zijn gecom­bi­neer­d”.

Veel scho­len, bij­na de helft van het aan­tal inzen­din­gen, heb­ben de stou­te schoe­nen aan­ge­trok­ken om de school­plei­nen om te  vor­men in prach­ti­ge groe­ne speel- ver­blijfs­plek­ken. Aan­dachts­punt voor een vol­gen­de edi­tie is zeker de ste­den­bouw­kun­di­ge samen­hang, waar­door het natuur­lijk spe­len een cen­tra­le plek in de woon­wij­ken kan krij­gen.

Cri­te­ria
De jury beoor­deel­de de vol­gen­de aspec­ten: kwa­li­teit van het ont­werp, mede in rela­tie tot de bele­ving van het kind; fei­te­lij­ke en tech­ni­sche rea­li­se­ring; financiële onder­bou­wing in com­bi­na­tie met het beplan­tings­plan en beheer; ruim­te­lij­ke kwa­li­teit en ten­slot­te de vei­lig­heids­as­pec­ten. Dit gebeur­de op basis van de cri­te­ria die te voren aan de deel­ne­mers bekend waren.

Uit­gangs­punt
Uit­gangs­punt voor het ini­ti­a­tief tot deze ont­werp­wed­strijd is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. Hier ligt een belang­rij­ke taak voor de gemeen­ten. Daar­naast wil­len de ini­ti­a­tief­ne­mers scho­len, BSO’s en instel­lin­gen voor jeug­dig gehan­di­cap­ten sti­mu­le­ren om hier op in te haken. 

Vak­ju­ry
De vak­ju­ry is samen­ge­steld uit de diver­se dis­ci­pli­nes: van­uit het kind, gemeen­te­lij­ke inbed­ding (gemeenten/woningcorporaties), vei­lig­heid en aan­leg en onder­houd. De vak­ju­ry is als volgt samen­ge­steld:

Voor­zit­ter

 • Leen­dert Koudstaal (coördinator Ele­men­Tree)

Van­uit het Kind

 • Josi­ne van den Bogaard (beleids­ad­vi­seur bou­wen en wonen GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond)
 • Kees Both (Stich­ting Oase/Springzaad), Wil­ly Leuf­gen (Stich­ting Oase/Springzaad),
 • Sig­run Lobst (Speel­der­nis)

Aanleg/onderhoud/veiligheid

 • Ton van Dalen (Boom­kwe­ke­rij)
 • Hen­ri van Son (Hen­ri van Son Tuin­dien­sten)
 • Rick Spa­link (Rep­con BV)

Gemeen­te­lij­ke inbed­ding

 • Leen­dert Koudstaal (coördinator Ele­men­Tree en advi­seur Gemeen­te Den Haag)
 • Daniel Mol (Bureau Mol­Don­kers en Pro­ject­lei­der Woon­om­ge­ving, Woning­cor­po­ra­tie Ves­tia)

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.