Twee­de Kamer­lid opent groe­ne speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in Arn­hem

De natuur­speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in de nieu­we wijk Schuyt­graaf in Arn­hem wordt vrij­dag 30 novem­ber geo­pend. Kin­de­ren plan­ten samen met Esther Ouwe­hand, Twee­de Kamer­lid Par­tij voor de Die­ren, bomen als ope­nings­han­de­ling. Onder de noe­mer ‘Mod­der aan je broek’ werkt Land­schaps­be­heer Neder­land aan de ont­wik­ke­ling van zes natuur­speel­plaat­sen in Neder­land. De speel­plek in Schuyt­graaf […]

Zwol­se groe­ne speel­plek bevor­dert gezond­heid van jeugd

De natuur­speel­plek de Groe­ne Bies­te in Zwol­le wordt van­daag geo­pend. Het uit­gangs­punt van deze groe­ne plek  is dat een gezon­de omge­ving uit­daagt tot meer bewe­gen, zoals bui­ten­spe­len, en op deze wij­ze een bij­dra­ge levert aan het bevor­de­ren van de gezond­heid van de Zwol­se jeugd. Ande­re posi­tie­ve effec­ten van een groe­ne speel­plek zijn het ver­be­te­ren van […]

Over­be­tu­we opent Cool Natu­re speel­plek

Onder de naam Cool Natu­re heeft pro­vin­cie Gel­der­land het ini­ti­a­tief geno­men om meer plek­ken in Gel­der­land te laten aan­leg­gen waar kin­de­ren kun­nen bui­ten­spe­len in een groe­ne omge­ving. Onlangs werd er in Elst een Cool Natu­re speel­plek geo­pend. De idee­ën voor het ont­werp van Cool Natu­re komen voor­al van­uit de leer­lin­gen van de scho­len rond­om de […]

E‑participatie levert groe­ne speel­plek op in Utrecht

Een groe­ne speel­plek aan het begin van de straat: dat was de uit­komst van een E‑participatietraject onder bewo­ners van het Oude Hou­ten­se­pad in Utrecht. Komen­de zater­dag 23 juni 2012 opent wet­hou­der Jeroen Kre­ij­kamp, Par­ti­ci­pa­tie en wijk­wet­hou­der Oost, de nieu­we speel­plek. Wet­hou­der Kre­ij­kamp: “Het E‑participatie tra­ject aan het Oude Hou­ten­se­pad is een goed voor­beeld van de […]

Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste […]

Nieu­we groe­ne speel­plek in Rot­ter­dam­se wijk

In de mid­den­berm van de Rot­ter­dam­se Rust­hof­laan komt een nieu­we speel­plek voor jon­ge kin­de­ren. In Nieuw Croos­wijk is gro­te behoef­te aan een vei­li­ge en groe­ne speel­plek voor kin­de­ren tot 10 jaar. Door de her­struc­tu­re­ring zijn veel speel­voor­zie­nin­gen in de wijk ver­dwe­nen en het Schut­ters­veld is voor jon­ge kin­de­ren te ver. Samen met bewo­ners is geke­ken […]

Zut­phen opent groe­ne speel­plek

In het Water­kwar­tier in Zut­phen is afge­lo­pen zater­dag­mid­dag een natuur­speel­plek geo­pend. Het doel is om kin­de­ren van zes tot twaalf jaar oud aan het spe­len te krij­gen in en met de natuur zodat zij ook leren wat de natuur alle­maal te bie­den heeft. In de speel­tuin zijn dan ook geen tra­di­ti­o­ne­le speel­toe­stel­len — zoals wip­kip […]

Nieu­we groe­ne speel­plek in Hui­zum

Buurt­kin­de­ren rond de Her­cu­les Seg­her­straat in de wijk Hui­zum en leer­lin­gen van de Michael­school wil­den graag een nieu­we, groe­ne speel­plek. Samen met ouders vroe­gen zij Jan­tje Beton en de gemeen­te Leeu­war­den om hulp. Vrij­dag 8 april plan­ten de kin­de­ren de laat­ste bomen. De nieu­we speel­plek is dan een feit. Kin­de­ren en bewo­ners rond de Her­cu­les […]

Kin­de­ren laten tv en com­pu­ter staan bij aan­trek­ke­lij­ke speel­plek

De helft van alle Neder­land­se kin­de­ren vindt de speel­plek­ken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opi­nie­on­der­zoek van TNS NIPO in opdracht van Jan­tje Beton. Zes­tig pro­cent van de kin­de­ren geeft aan dat ze com­pu­ter en TV laten staan als speel­plek­ken min­der saai zijn. Ze spe­len het liefst op infor­me­le groe­ne speel­plek­ken, zoals gras­vel­den […]

Aan­leg groe­ne speel­plek in Veld­ho­ven

Gemeen­te Veld­ho­ven gaat een speel­plek voor kin­de­ren aan­leg­gen op het ter­rein Zeelst. Het moet een voor kin­de­ren uit­da­gen­de speel­plek wor­den in een groe­ne omge­ving. De nadruk moet voor­al lig­gen op de kwa­li­teit van de groe­ne invul­ling, in com­bi­na­tie met een veel­zij­dig speel­toe­stel wat kin­de­ren vol­doen­de uit­da­ging biedt. De speel­plek wordt gro­ter dan de hui­di­ge plek, […]