Kin­de­ren laten tv en com­pu­ter staan bij aan­trek­ke­lij­ke speel­plek

De helft van alle Neder­land­se kin­de­ren vindt de speel­plek­ken in hun buurt saai, zo blijkt uit een opi­nie­on­der­zoek van TNS NIPO in opdracht van Jan­tje Beton. Zes­tig pro­cent van de kin­de­ren geeft aan dat ze com­pu­ter en TV laten staan als speel­plek­ken min­der saai zijn. Ze spe­len het liefst op infor­me­le groe­ne speel­plek­ken, zoals gras­vel­den en natuur, of op het school­plein.

Direc­teur Rob van Gaal: “Dit onder­zoek laat zien dat kin­de­ren graag en veel bui­ten­spe­len. Daar­om is het belang­rijk hoe we de bui­ten­ruim­te inrich­ten. Een stan­daard speel­tuin met wip­kip, komt niet over­een met de speel­wen­sen van kin­de­ren. Geef kin­de­ren, let­ter­lijk en figuur­lijk, de ruim­te om te spe­len. Want samen bui­ten­spe­len is gezonder.”

Gezond
Jan­tje Beton liet onder­zoek doen onder kin­de­ren van 6 tot 12 jaar en hun ouders.

Kin­de­ren spe­len graag bui­ten en doen dat ook in gro­ten getale:driekwart speelt meer­de­re keren per week zon­der toe­zicht bui­ten. Zowel kin­de­ren als hun ouders geven aan dat kin­de­ren zich blij en gezond voe­len als ze bui­ten­spe­len.

Speel­plek­ken in de buurt
Cir­ca de helft van de kin­de­ren en ouders vin­den de speel­plek­ken, stoe­pen en plein­tjes in hun buurt saai. Met name de speel­plek­jes met speel­toe­stel­len. Twee­der­de van de kin­de­ren geeft aan dat ze vaker bui­ten zou­den spe­len als het bui­ten min­der saai is. Zes­tig pro­cent van de kin­de­ren zegt in dat geval min­der vaak TV te zul­len kij­ken of te com­pu­te­ren. Kin­de­ren spe­len het liefst op het school­plein, een gras­veld en in de natuur. Ook ouders vin­den niet-geor­ga­ni­seer­de speel­plek­ken in de buurt belang­rijk.

Vrij bui­ten­spe­len
Jan­tje Beton wil dat kin­de­ren vrij bui­ten kun­nen spe­len in hun eigen buurt. Ver­stop­per­tje spe­len, klie­de­ren met water, hut­ten bou­wen, stoep­ran­den. Maar vaak is er geen plek, is de speel­plek slecht bereik­baar of prik­kelt deze de fan­ta­sie niet. Daar­om bedenkt, finan­ciert en orga­ni­seert Jan­tje Beton pro­jec­ten die vrij bui­ten­spe­len moge­lijk maken.

‘Geef ruim­te, laat ons spe­len’
Onder het mot­to ‘Geef ruim­te, laat ons spe­len’ col­lec­te­ren van 7 tot 12 maart meer dan1600 jeugd­clubs in Neder­land voor Jan­tje Beton. De helft van de opbrengst mogen de col­lec­te­ren­de orga­ni­sa­ties zelf hou­den voor bui­ten­speel­pro­jec­ten. De ande­re helft gaat naar lan­de­lij­ke pro­jec­ten van Jan­tje Beton.

Prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken
In samen­wer­king met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I) orga­ni­seert Plant Publi­ci­ty Hol­land onder auspiciën van Enten­te Flo­ra­le ook dit jaar weer de Prijs­vraag voor de groe­ne speel­plek­ken. Voor meer infor­ma­tie hier­over kunt u con­tact opne­men met Frank van Such­te­len »

Rap­port ‘Buitenspelen 2011: kwa­li­teit van de speelom­ge­ving in de eigen buurt’ »

Bron:
Jan­tje Beton