Zwol­se groe­ne speel­plek bevor­dert gezond­heid van jeugd

De natuur­speel­plek de Groe­ne Bies­te in Zwol­le wordt van­daag geo­pend. Het uit­gangs­punt van deze groe­ne plek  is dat een gezon­de omge­ving uit­daagt tot meer bewe­gen, zoals bui­ten­spe­len, en op deze wij­ze een bij­dra­ge levert aan het bevor­de­ren van de gezond­heid van de Zwol­se jeugd.
Ande­re posi­tie­ve effec­ten van een groe­ne speel­plek zijn het ver­be­te­ren van de soci­a­le con­tac­ten en soci­a­le vei­lig­heid in de wijk. De kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving wordt hier­mee ver­goot. Het ont­werp van de natuur­speel­plek, de aan­leg en het onder­houd is een pro­ject van Zwol­le Gezon­de Stad.
Inrich­ting
Deze speel­plek is ont­wor­pen en inge­richt door de kin­de­ren en hun ouders uit de wijk. Deze is zo inge­richt dat kin­de­ren daar hun ener­gie en cre­a­ti­vi­teit in kwijt kun­nen en waar buurt­be­wo­ners elkaar kun­nen ont­moe­ten. Een aan­tal moe­ders uit de wijk heeft de Groe­ne Bies­te gea­dop­teerd en gaat de loca­tie gebrui­ken als cen­tra­le plek voor acti­vi­tei­ten in de buurt die zij gaan ont­wik­ke­len.
Bron:
Spor­tief Zwol­le