Groe­ne speel­plek voor Stads­boer­de­rij Gagel­hoe­ve

Stads­boer­de­rij Gagel­hoe­ve en stich­ting ele­men­Tree maken samen een natuur­lij­ke speel­plek op het ter­rein van de stads­boer­de­rij in Den Haag. De eer­ste ont­wer­pen voor de aan­leg van de speel­plek bij de Gagel­hoe­ve zijn gemaakt. De stads­boer­de­rij en ele­men­Tree gaan nog dit plant­sei­zoen, novem­ber 2010 tot april 2011, met de eer­ste voor­be­rei­din­gen van start. Een stads­boer­de­rij is […]

Zoe­ter­meer­se kin­de­ren plant­ten laat­ste boom in groe­ne speel­plek

De afge­lo­pen maan­den is druk gewerkt aan het ont­werp en de aan­leg van een groe­ne speel­plek in Zoe­ter­meer. Na het inplan­ten van al het groen heb­ben kin­de­ren van de par­ti­ci­pa­tie­groep de laat­ste boom geplant. Er staan tij­de­lijk hek­ken om het gehe­le ter­rein om het groen de kans te geven om te groei­en. Aan het begin […]

Pro­vin­cie Gel­der­land sub­si­di­eert aan­leg groe­ne speel­plek

Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Gel­der­land subsidiëren de aan­leg van de groe­ne speel­plek ‘Cool Natu­re’ in Arn­hem met 70.000 euro. Dit is een natuur­lij­ke plek waar kin­de­ren wor­den uit­ge­no­digd om te spe­len en bewe­gen, omdat steeds meer kin­de­ren bin­nen ach­ter de com­pu­ter en voor de tv zit­ten. Bui­ten­spe­len is niet meer van­zelf­spre­kend.    Het pro­ject ‘Cool […]

Van Water­last tot Water­lust win­naar ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek

De gemeen­te Sloch­te­ren is de opdracht­ge­ver van het win­nen­de ont­werp ‘Van water­last tot water­lust’ in de wed­strijd ‘Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speelplek?’. Het ont­werp is van  Hei­lien Ton­c­kens, pro­ject­lei­der Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen. Tij­dens de prijs­uit­rei­king op 7 okto­ber in het Safa­ri Mee­ting Cen­tre van Bur­gers’ Zoo in Arn­hem ont­vin­gen Hei­lien Ton­c­kens en […]

Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?

In het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid wordt veel­al te wei­nig aan­dacht geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. Kin­de­ren ver­die­nen een goe­de groe­ne […]