E‑participatie levert groe­ne speel­plek op in Utrecht

Een groe­ne speel­plek aan het begin van de straat: dat was de uit­komst van een E‑participatietraject onder bewo­ners van het Oude Hou­ten­se­pad in Utrecht. Komen­de zater­dag 23 juni 2012 opent wet­hou­der Jeroen Kre­ij­kamp, Par­ti­ci­pa­tie en wijk­wet­hou­der Oost, de nieu­we speel­plek.

Wet­hou­der Kre­ij­kamp: “Het E‑participatie tra­ject aan het Oude Hou­ten­se­pad is een goed voor­beeld van de nieu­we manier van wer­ken die dit col­le­ge voor staat: inwo­ners zoveel moge­lijk zelf aan zet en meer gebruik van digi­ta­le com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. Omwo­nen­den kon­den van­uit huis op een tijd­stip dat hen goed uit­kwam mee­den­ken over de invul­ling van deze speel­plek. Van­we­ge het hoge bereik gaan we vaker op deze laag­drem­pe­li­ge manier de menin­gen en behoef­ten van bewo­ners pei­len.”

Meer ruim­te voor spe­len
De bewo­ners van het Oude Hou­ten­se­pad gaven al een tijd aan dat zij meer ruim­te voor spe­len wil­den in hun straat. Omdat het Oude Hou­ten­se­pad in 2011 op de onder­houds­plan­ning van de gemeen­te stond, besloot de gemeen­te de bewo­ners­wen­sen met­een mee te nemen. De meer­kos­ten voor de bewo­ners­wen­sen zijn betaald uit het leef­baar­heids­bud­get.

Bewo­ners aan zet
Bewo­ners moch­ten zelf beslis­sen wat ze wil­den: een groe­ne speel­plek of bre­de­re stoe­pen. Dit kon­den ze doen via www.onzewijk.nl, een metho­de om bewo­ners via inter­net te laten mee­den­ken en mee­be­slis­sen. Maar liefst 61% van de bewo­ners bracht zijn stem uit. Zo’n 27 reac­ties wer­den geplaatst op het forum, met idee­ën, vra­gen en sug­ges­ties. Uit de reac­ties op het forum bleek dat veel bewo­ners zich erger­den aan de snel­heid in de straat; daar­om heeft de gemeen­te een ver­keers­drem­pel aan­ge­legd.

Meer­der­heid voor groe­ne speel­plek
Een meer­der­heid van de stem­mers was voor het cre­ë­ren van een groe­ne, natuur­lij­ke speel­plek aan het begin van de straat. Ver­vol­gens bekeek de gemeen­te samen met de bewo­ners op wel­ke manier dit plan het bes­te kon wor­den uit­ge­voerd en werd de speel­plek najaar 2011 aan­ge­legd. De bewo­ners heb­ben de offi­ci­ë­le ope­ning uit­ge­steld tot het wat beter weer was en het gras er mooi bij lag. Na de ope­ning is er een straat­feest en een rom­mel­markt voor kin­de­ren.

Film­pje over E‑participatietraject Oude Hou­ten­se­pad