Over­be­tu­we opent Cool Natu­re speel­plek

Onder de naam Cool Natu­re heeft pro­vin­cie Gel­der­land het ini­ti­a­tief geno­men om meer plek­ken in Gel­der­land te laten aan­leg­gen waar kin­de­ren kun­nen bui­ten­spe­len in een groe­ne omge­ving. Onlangs werd er in Elst een Cool Natu­re speel­plek geo­pend.

De idee­ën voor het ont­werp van Cool Natu­re komen voor­al van­uit de leer­lin­gen van de scho­len rond­om de speel­plek. Daar­naast heeft een aan­tal inwo­ners mee­ge­dacht in de vorm van een klank­bord­groep.

Kli­maat­pro­gram­ma
Het pro­ject Cool Natu­re is onder­deel van het kli­maat­pro­gram­ma ‘Aan­pak­ken en Aan­pas­sen’ van de pro­vin­cie Gel­der­land. Cool Natu­re levert een bij­dra­ge aan kli­maat- en hit­te­be­sten­di­ge ste­den en dor­pen en rea­li­seert mooie speel­na­tuur voor kin­de­ren. Kort­om: goed voor de natuur, goed voor stad en dorp, goed voor kin­de­ren en dus goed voor de toe­komst..

Gemeen­te Over­be­tu­we rea­li­seer­de Cool Natu­re in Elst met hulp van de pro­vin­cie, die hier een finan­ci­ë­le bij­dra­ge aan heeft gele­verd.

Meer infor­ma­tie over Cool Natu­re »