Twee­de Kamer­lid opent groe­ne speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in Arn­hem

De natuur­speel­plek ‘Mod­der aan je Broek’ in de nieu­we wijk Schuyt­graaf in Arn­hem wordt vrij­dag 30 novem­ber geo­pend. Kin­de­ren plan­ten samen met Esther Ouwe­hand, Twee­de Kamer­lid Par­tij voor de Die­ren, bomen als ope­nings­han­de­ling.

Onder de noe­mer ‘Mod­der aan je broek’ werkt Land­schaps­be­heer Neder­land aan de ont­wik­ke­ling van zes natuur­speel­plaat­sen in Neder­land. De speel­plek in Schuyt­graaf is de laat­ste die geo­pend wordt. Esther Ouwe­hand opent samen met ver­te­gen­woor­di­gers van loka­le betrok­ken orga­ni­sa­ties en Arjan Vriend, direc­teur van Stich­ting Land­schaps­be­heer Gel­der­land, de natuur­speel­plek door vijf iepen te plan­ten. Naast het officiële gedeel­te zijn alle kin­de­ren en ouders uit de omge­ving uit­ge­no­digd om te komen hel­pen bij het plan­ten van hazel­no­ten.

Bui­ten spe­len is erg gezond
Een natuur­lij­ke speel­plek in de woon­wijk biedt kin­de­ren de kans om dicht­bij huis en school bui­ten te spe­len. Boom­pje klim­men, vlot­je varen, bloe­men pluk­ken, ver­stop­per­tje spe­len in de strui­ken en vies wor­den. Uit onder­zoek blijkt dat bui­ten spe­len erg gezond is voor kin­de­ren. In het pro­ject ‘Mod­der aan je Broek’ van Land­schaps­be­heer Neder­land heb­ben buurt­be­wo­ners samen met hun kin­de­ren natuur­lij­ke speel­plek­ken bedacht en aan­ge­legd. In totaal zijn zes speel­plek­ken aan­ge­legd: de Spet­ter­tuin in Lely­stad (Land­schaps­be­heer Fle­vo­land), De Wie­len­pol­le in Leeu­war­den (Land­schaps­be­heer Fries­land), Park Tju­chem in Sloch­te­ren (Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen), Stroinks­bos in Ensche­de (Land­schap Over­ijs­sel), Speel­hof Hoog­er­zael in Mid­del­burg (Land­schaps­be­heer Zee­land) en de laat­ste in de wijk de Schuyt­graaf in Arn­hem (Land­schaps­be­heer Gel­der­land).

Par­ti­ci­pa­tie met omge­ving
De kern van ‘Mod­der aan je Broek’ is de par­ti­ci­pa­tie van de omge­ving van de loca­tie waar de natuur­speel­plaats komt. Samen met alle betrok­ken orga­ni­sa­ties, zoals bij­voor­beeld een wijk­ver­e­ni­ging, kin­der­op­vang, scho­len, hore­ca, woning­bouw­ver­e­ni­ging en loka­le media, betrek­ken de pro­vin­ci­a­le orga­ni­sa­ties Land­schaps­be­heer kin­de­ren en vol­was­se­nen bij het ont­werp en de rea­li­sa­tie. Het land­schap en de wen­sen van de kin­de­ren zijn hier­bij uit­gangs­punt. Na afron­ding van de aan­leg dra­gen de ouders en kin­de­ren ook zorg over de speel­plaats, met onder­steu­ning van de pro­vin­ci­a­le orga­ni­sa­tie Land­schaps­be­heer en vaak ook de gemeen­te.

Natuur­lij­ke speel­plek in wijk de Schuyt­graaf
De nieu­we natuur­speel­plek is gere­a­li­seerd in de wijk de Schuyt­graaf, nabij de Bui­ten­plaats, een ver­bouw­de mul­ti­func­ti­o­ne­le boer­de­rij waar­in onder ande­re een ate­lier, een kaar­sen­ma­ke­rij en een lunch­ca­fe zijn geves­tigd. Ouders en kin­de­ren wer­den betrok­ken door het orga­ni­se­ren van een goed bezoch­te high tea in het voor­jaar. Tij­dens de high tea mocht ieder­een ideeen aan­dra­gen. Deze ideeen zijn ver­werkt in een ont­werp. Na het ont­wer­pen volg­de deze zomer en herfst de aan­leg en ook daar­bij heb­ben kin­de­ren en ouders een belang­rij­ke rol gespeeld. Samen met twee hove­niers is gewerkt aan de aan­leg van heu­vels, vlon­ders, een vij­ver en ande­re ‘groe­ne’ speel­on­der­de­len.

Boek­je Mod­der aan je Broek
In het boek­je ‘Mod­der aan je broek’ staan de erva­rin­gen beschre­ven bij de aan­leg van de 6 natuur­lij­ke speel­plek­ken die in het pro­ject ‘Mod­der aan je Broek’ tot stand zijn geko­men. Op 30 novem­ber wordt dit boek­je ook over­han­digd aan Esther Ouwe­hand en ande­re aan­we­zi­gen. Het boek­je is te down­lo­a­den op de web­si­te van Land­schaps­be­heer Neder­land »