Nieu­we groe­ne speel­plek in Hui­zum

Buurt­kin­de­ren rond de Her­cu­les Seg­her­straat in de wijk Hui­zum en leer­lin­gen van de Michael­school wil­den graag een nieu­we, groe­ne speel­plek. Samen met ouders vroe­gen zij Jan­tje Beton en de gemeen­te Leeu­war­den om hulp. Vrij­dag 8 april plan­ten de kin­de­ren de laat­ste bomen. De nieu­we speel­plek is dan een feit.

Kin­de­ren en bewo­ners rond de Her­cu­les Seg­her­straat heb­ben samen met de Michael­school in 2010 een Wijkidee-waar­de­bon ont­van­gen van de gemeen­te Leeu­war­den. Hier­mee kon­den ze een groe­ne speel­plek rea­li­se­ren in de buurt. Bij het ont­werp is gepro­beerd aan te slui­ten op het ont­werp van het school­plein van de nieu­we Michael­school.

Vrij bui­ten­spe­len in Hui­zum
De rea­li­sa­tie van dit speel­veld is een vol­gen­de stap in de ont­wik­ke­ling van een speel­net­werk in Hui­zum.

Jan­tje Beton en de gemeen­te Leeu­war­den wer­ken tot en met 2013 aan uit­da­gen­de speel­plek­ken en vei­li­ge rou­tes voor kin­de­ren. Er zijn ver­schil­len­de teams van jon­ge en oude­re bewo­ners die samen zorg dra­gen voor de speelom­ge­ving.

Uit­no­digt tot spe­len
De komen­de maan­den wordt het gebied tus­sen de Johan Wil­lem Fri­so School en het Juli­ana­park aan­ge­past, zodat het kin­de­ren uit­no­digt om te spe­len. Hier­bij valt te den­ken aan het plaat­sen van klei­ne heu­vel­tjes en boom­stam­men. Uit­ein­de­lijk zal ook het nieu­we speel­veld in de Her­cu­les Seg­her­straat hier­op wor­den aan­ge­slo­ten.

Fan­tas­tisch
Wet­hou­der Thea Kos­ter: “Fantastisch dat we dit ini­ti­a­tief kun­nen steu­nen. Het is belang­rijk dat kin­de­ren in de buurt kun­nen bui­ten­spe­len. Dat kin­de­ren en ouders zelf met ideeën zijn geko­men, is hart­stik­ke goed!”

Jan­tje Beton
Jan­tje Beton wil dat kin­de­ren vrij bui­ten kun­nen spe­len in hun eigen buurt. Vaak is er geen plek, is de speel­plek slecht bereik­baar of prik­kelt deze de fan­ta­sie niet. Het is belang­rijk om kin­de­ren actief te betrek­ken bij de inrich­ting van de speel­ruim­te. Jan­tje Beton werkt in vier wij­ken aan voor­beeld­pro­jec­ten die vrij bui­ten­spe­len moge­lijk maken.

Bron:
Gemeen­te Leeu­war­den

 Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.