Aan­leg groe­ne speel­plek in Veld­ho­ven

Gemeen­te Veld­ho­ven gaat een speel­plek voor kin­de­ren aan­leg­gen op het ter­rein Zeelst. Het moet een voor kin­de­ren uit­da­gen­de speel­plek wor­den in een groe­ne omge­ving. De nadruk moet voor­al lig­gen op de kwa­li­teit van de groe­ne invul­ling, in com­bi­na­tie met een veel­zij­dig speel­toe­stel wat kin­de­ren vol­doen­de uit­da­ging biedt.

De speel­plek wordt gro­ter dan de hui­di­ge plek, door een stuk ver­har­ding weg te halen. In de bin­nen­ruim­te van het groen komt een com­bi­na­tie­speel­toe­stel van hout te staan. Het speel­ter­rein wordt geheel afge­plant met een beu­ken­haag van 75 cm hoog. Een bre­de ver­hoog­de band langs het trot­toir mar­keert het groen dat voor de beu­ken­haag wordt geplant. Alle bestaan­de bomen op twee na wor­den ver­van­gen. Deze bomen zijn name­lijk in erg slech­te con­di­tie en wor­den ver­van­gen door wit­bloei­en­de ker­sen van een ander type.

 

 

Bron:
Gemeen­te Veld­ho­ven