Open­ba­re ruim­te in Bre­da wordt fors ver­groend

Voor een bedrag van € 6,9 mil­joen wordt de open­ba­re ruim­te in de Breda­se wij­ken Hoge Vucht, Linie en Doorn­bos opge­knapt. De groen­voor­zie­nin­gen wor­den op elkaar aan­ge­slo­ten, even­als de water­par­tij­en. Ook wor­den de buurt­be­wo­ners betrok­ken bij het beheer van de bui­ten­ruim­te. “Elke wijk en elke buurt heeft wel zijn eigen lie­ve­lings­plek­je. Als gemeen­te Bre­da het […]

Semi­nar­tour Open­ba­re ruim­te in kracht­wij­ken

Bij de trans­for­ma­tie van de kracht­wij­ken is de open­ba­re ruim­te bij uit­stek dé plek om de wijk leef­baar­der te maken en karak­ter te geven. Maar hoe pak­ken we dat aan? Hoe kun­nen ste­den­bouw­kun­di­ge kwa­li­tei­ten, als monu­men­ten en stads­par­ken, opti­maal wor­den benut om een wijk meer iden­ti­teit te geven? En hoe kan het groen in de […]

Tri­ple E: ‘Kabi­net inves­teer in groe­ne ruim­te!’

De land­bouw doet het goed in de Neder­land­se eco­no­mie. Daar­om roept een col­lec­tief van belang­heb­ben­den bij natuur en land­bouw het kabi­net op om te inves­te­ren in land­in­rich­ting. Neder­land ver­keert offi­ci­eel in een reces­sie. De komen­de dagen zal dui­de­lijk wor­den op wel­ke wij­ze het kabi­net denkt de effec­ten van deze reces­sie teniet te doen en ons […]

Nieuw CROW-pro­ject: Adap­ta­tie open­ba­re ruim­te aan kli­maat­ver­an­de­ring

Het onder­werp kli­maat­ver­an­de­ring, en dan spe­ci­fiek adap­ta­tie, krijgt steeds meer de aan­dacht bij gemeen­ten en pro­vin­cies.  Vaak wordt de vraag gesteld “ik hoor dat er iets moet gebeu­ren, maar wat kan ik doen?”. CROW wil hier met betrok­ken par­tij­en een con­creet ant­woord op gaan geven. Op dit moment lopen er al vele ini­ti­a­tie­ven. CROW wil […]

Het Nati­o­naal Open­ba­re Ruim­te Con­gres 2008 Duur­zaam­heid & iden­ti­teit

Wie werkt aan de open­ba­re ruim­te krijgt veel vra­gen. Vra­gen die vrij­wel altijd te maken heb­ben met issues op het gebied van duur­zaam­heid of iden­ti­teit. Hoe ver­sterkt de open­ba­re ruim­te de iden­ti­teit van de stad? Wat is de laat­ste stand van zaken op het gebied van duur­zaam inko­pen? En hoe ver­taalt zich dit in beheer? […]

Bestem­ming Nieuw Neder­land: een kleur­rijk per­spec­tief op de inrich­ting van de publie­ke ruim­te

Het pro­ject ‘Bestemming Nieuw Neder­land’ is opge­zet als een ver­ken­ning van moge­lijk­he­den om in samen­wer­king met nieu­we en ‘oude’ Neder­lan­ders tot een kleur­rij­ke en heden­daag­se inrich­ting van de open­ba­re ruim­te in Neder­land te komen. Bin­nen de gro­te, vaak cul­tu­reel bepaal­de, ver­schil­len die tus­sen de diver­se leef­­tijds- en bevol­kings­groe­pen in Neder­land bestaan, is natuur vaak een […]

Het belang van groen in de open­ba­re ruim­te

Het belang van groen staat eigen­lijk nooit ter dis­cus­sie. Wie wil er nu niet meer en beter groen in de buurt? Voor een beter leef­mi­li­eu steu­nen vele orga­ni­sa­ties dan ook het aan­plan­ten en onder­hou­den van groen. Ont­wer­pers van de open­ba­re ruim­te beste­den veel aan­dacht aan groen en gemeen­ten beves­ti­gen de nood­zaak en voor­de­len van groen. […]

Moni­tor Nota Ruim­te: De eer­ste ver­volg­me­ting

Con­cen­tra­tie van ver­ste­de­lij­king en ver­be­te­ring van de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit, bei­de doe­len van de Nota Ruim­te, staan op gespan­nen voet met elkaar. Door nieuw­bouw bin­nen of dicht­bij de bestaan­de ste­den wordt het moei­lij­ker de ste­de­lij­ke lucht­kwa­li­teit ver­der te ver­be­te­ren of te zor­gen voor vol­doen­de groen in de omge­ving. Dat blijkt uit de stu­die ‘Moni­tor Nota Ruim­te. […]

Kind heeft recht op ruim­te

Ik heb de indruk dat kin­de­ren onhan­di­ger gewor­den zijn’, zegt Daniel­le Nie­lan­der van Speel­plan. ‘Maar als je ook niet de kans krijgt je moto­risch te ont­wik­ke­len, kan een kind ook behen­dig­heid niet aan­le­ren’. Dus houdt ze een vurig plei­dooi voor veel speel­aan­lei­ding in de buurt. Een dan niet alleen op de daar­voor aan­ge­we­zen speel­plek­ken. ‘De […]

Zui­nig op ruim­te

Over­he­den ver­spil­len open groe­ne ruim­te door over­bo­di­ge bedrij­ven­ter­rei­nen aan te leg­gen en bestaan­de ter­rei­nen te laten ver­pau­pe­ren. De Pro­vin­ci­a­le Mili­eu­fe­de­ra­ties heb­ben samen met Natuur en Mili­eu de prak­tijk van bedrij­ven­ter­rei­nen per pro­vin­cie ver­ge­le­ken.